Câu hỏi Cách xóa biểu tượng Ubuntu One khỏi thanh trên cùng


enter image description here

Kể từ khi tôi tạo một tài khoản Ubuntu One, thanh trên cùng đã có biểu tượng đám mây Ubuntu One nhỏ trong đó. Tôi không muốn có nhiều biểu tượng ở thanh trên cùng và vì Ubuntu One dễ truy cập nên tôi muốn xóa nó. Có cách nào tôi có thể làm điều này?


4
2018-05-31 22:00


gốc
Các câu trả lời:


Nếu bạn không muốn chỉ báo hiển thị, bạn có thể gỡ cài đặt indicator-sync gói và dừng indicator-sync-service quá trình chạy.

Lưu ý rằng đó là chỉ báo hệ thống và các ứng dụng khác, chẳng hạn như dropbox, có thể sử dụng nó trong tương lai để hiển thị thông tin về trạng thái đồng bộ hóa và tương tác với chúng.


2
2018-05-31 22:28

Vì Ubuntu One đã ngừng phát triển, bạn có thể chỉ cần xóa nó (và mọi thứ liên quan đến nó) với

sudo apt-get remove ubuntuone-*

Điều đó cũng sẽ loại bỏ các chỉ số.


2
2017-07-08 16:14