Câu hỏi Cách hiển thị thông báo từ chối AppArmor dưới dạng thông báo trên màn hình


Làm cách nào để nhận thông báo trực tiếp trên máy tính để bàn của tôi mỗi khi thông báo từ chối AppArmor được kích hoạt?


4
2018-05-03 11:48


gốc
Các câu trả lời:


Điều này có thể được thực hiện với thông báo

  1. Cài đặt nó thông qua apt (sudo apt-get install apparmor-notify)
  2. Trong /etc/apparmor/notify.conf thay đổi nhóm người dùng thành 'adm' (tất cả người dùng sử dụng sudo nằm trong nhóm này)
  3. thêm vào aa-notify -p cho các ứng dụng khởi động của bạn.

Sau đó bạn có thể kiểm tra nó bằng cách kích hoạt một sự kiện AppArmor bị từ chối với

sudo tcpdump -i eth0 -n -s 0 -w /foo

4
2018-05-03 11:48