Câu hỏi Gnome 3.8 (Ubuntu Gnome 13.04) sẽ không khởi động sau khi khởi động. Nơi để tìm kiếm các bản ghi của loại này? [đã đóng]


Cho đến ngày hôm qua mọi thứ đã ổn định trên Ubuntu GNOME 13.04 với GNOME 3.8 từ pnome3-team ppa.

Hôm nay tôi không thể đăng nhập lại. Sau khi khởi động, nó treo trên màn hình màu xanh từ GDM và không có gì xảy ra.

Tôi vừa cài đặt lại Ubuntu GNOME giữ thư mục chính của tôi và một lần nữa vấn đề vẫn tồn tại. Lưu ý rằng lần này tôi không đặt bất kỳ PPA nào của bên thứ ba.

Nơi để bắt đầu tìm kiếm các giải pháp trong vấn đề này?      /var/log/boot.log có vẻ ổn thôi bên cạnh một số vấn đề với 'saned' bị vô hiệu hóa.

Tôi đã tìm thấy một số lỗi trong syslog

Apr 23 20:52:14 marc-linux bluetoothd[960]: Bluetooth daemon 4.101
Apr 23 20:52:14 marc-linux bluetoothd[960]: Starting SDP server
Apr 23 20:52:14 marc-linux modem-manager[957]: <info> ModemManager (version 0.6.0.0) starting...
Apr 23 20:52:14 marc-linux kernel: [  13.070853] Bluetooth: Core ver 2.16
Apr 23 20:52:14 marc-linux kernel: [  13.070874] NET: Registered protocol family 31
Apr 23 20:52:14 marc-linux kernel: [  13.070876] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Apr 23 20:52:14 marc-linux kernel: [  13.070884] Bluetooth: HCI socket layer initialized
Apr 23 20:52:14 marc-linux kernel: [  13.070886] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Apr 23 20:52:14 marc-linux kernel: [  13.070891] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Apr 23 20:52:14 marc-linux kernel: [  13.111811] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Apr 23 20:52:14 marc-linux kernel: [  13.111823] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Apr 23 20:52:14 marc-linux kernel: [  13.111825] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Apr 23 20:52:14 marc-linux bluetoothd[960]: DIS cannot start: GATT is disabled
Apr 23 20:52:14 marc-linux bluetoothd[960]: Failed to init deviceinfo plugin
Apr 23 20:52:14 marc-linux bluetoothd[960]: Failed to init proximity plugin
Apr 23 20:52:14 marc-linux bluetoothd[960]: Failed to init time plugin
Apr 23 20:52:14 marc-linux bluetoothd[960]: Failed to init alert plugin
Apr 23 20:52:14 marc-linux bluetoothd[960]: Failed to init thermometer plugin
Apr 23 20:52:14 marc-linux avahi-daemon[975]: Found user 'avahi' (UID 110) and group 'avahi' (GID 116).
Apr 23 20:52:14 marc-linux avahi-daemon[975]: Successfully dropped root privileges.
Apr 23 20:52:14 marc-linux avahi-daemon[975]: avahi-daemon 0.6.31 starting up.
Apr 23 20:52:15 marc-linux avahi-daemon[975]: Successfully called chroot().
Apr 23 20:52:15 marc-linux avahi-daemon[975]: Successfully dropped remaining capabilities.
Apr 23 20:52:15 marc-linux avahi-daemon[975]: Loading service file /services/udisks.service.
Apr 23 20:52:15 marc-linux kernel: [  13.231022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Apr 23 20:52:15 marc-linux kernel: [  13.231026] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Apr 23 20:52:15 marc-linux kernel: [  13.231035] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Apr 23 20:52:15 marc-linux avahi-daemon[975]: Network interface enumeration completed.
Apr 23 20:52:15 marc-linux avahi-daemon[975]: Registering HINFO record with values 'X86_64'/'LINUX'.
Apr 23 20:52:15 marc-linux avahi-daemon[975]: Server startup complete. Host name is marc-linux.local. Local service cookie is 2532208128.
Apr 23 20:52:15 marc-linux avahi-daemon[975]: Service "marc-linux" (/services/udisks.service) successfully established.
Apr 23 20:52:15 marc-linux kernel: [  13.301071] ppdev: user-space parallel port driver
Apr 23 20:52:15 marc-linux bluetoothd[960]: Failed to init gatt_example plugin
Apr 23 20:52:15 marc-linux bluetoothd[960]: Bluetooth Management interface initialized
Apr 23 20:52:15 marc-linux kernel: [  13.460244] type=1400 audit(1366761135.314:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=998 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:15 marc-linux kernel: [  13.460711] type=1400 audit(1366761135.314:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=998 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'AnyData'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Gobi'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Wavecom'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Linktop'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Novatel'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Ericsson MBM'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Option'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'SimTech'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'MotoC'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Longcheer'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Nokia'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Option High-Speed'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Huawei'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'X22X'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'ZTE'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Samsung'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Sierra'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Iridium'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Cinterion'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Loaded plugin 'Generic'
Apr 23 20:52:15 marc-linux modem-manager[957]: <info> Successfully loaded 20 plugins
Apr 23 20:52:15 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> NetworkManager (version 0.9.8.0) is starting...
Apr 23 20:52:15 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Read config file /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
Apr 23 20:52:15 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> WEXT support is enabled
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> VPN: loaded org.freedesktop.NetworkManager.pptp
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> DNS: loaded plugin dnsmasq
Apr 23 20:52:16 marc-linux dbus[946]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
Apr 23 20:52:16 marc-linux polkitd[1007]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
Apr 23 20:52:16 marc-linux dbus[946]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPlugin-Ifupdown: init!
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPlugin-Ifupdown: update_system_hostname
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPluginIfupdown: management mode: unmanaged
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/net/eth0, iface: eth0)
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/net/eth0, iface: eth0): no ifupdown configuration found.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPlugin-Ifupdown: end _init.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2010 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  Ifupdown: get unmanaged devices count: 0
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPlugin-Ifupdown: (15700144) ... get_connections.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  SCPlugin-Ifupdown: (15700144) ... get_connections (managed=false): return empty list.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]:  Ifupdown: get unmanaged devices count: 0
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> modem-manager is now available
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> WiFi hardware radio set enabled
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> WiMAX enabled by radio killswitch; enabled by state file
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Networking is enabled by state file
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <warn> failed to allocate link cache: (-10) Operation not supported
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): carrier is OFF
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): new Ethernet device (driver: 'forcedeth' ifindex: 2)
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): device state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): bringing up device.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): carrier now ON (device state 20)
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): preparing device.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): deactivating device (reason 'managed') [2]
Apr 23 20:52:16 marc-linux kernel: [  14.588355] forcedeth 0000:00:07.0: irq 43 for MSI/MSI-X
Apr 23 20:52:16 marc-linux kernel: [  14.588386] forcedeth 0000:00:07.0 eth0: MSI enabled
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Added default wired connection 'Wired connection 1' for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/net/eth0
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <warn> /sys/devices/virtual/net/lo: couldn't determine device driver; ignoring...
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <warn> /sys/devices/virtual/net/lo: couldn't determine device driver; ignoring...
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): device state change: unavailable -> disconnected (reason 'none') [20 30 0]
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Auto-activating connection 'Wired connection 1'.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) starting connection 'Wired connection 1'
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): device state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): device state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Beginning DHCPv4 transaction (timeout in 45 seconds)
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> dhclient started with pid 1013
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Beginning IP6 addrconf.
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
Apr 23 20:52:16 marc-linux dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.4
Apr 23 20:52:16 marc-linux dhclient: Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
Apr 23 20:52:16 marc-linux dhclient: All rights reserved.
Apr 23 20:52:16 marc-linux dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Apr 23 20:52:16 marc-linux dhclient: 
Apr 23 20:52:16 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): DHCPv4 state changed nbi -> preinit
Apr 23 20:52:16 marc-linux dhclient: Listening on LPF/eth0/00:26:2d:35:b9:04
Apr 23 20:52:16 marc-linux dhclient: Sending on  LPF/eth0/00:26:2d:35:b9:04
Apr 23 20:52:16 marc-linux dhclient: Sending on  Socket/fallback
Apr 23 20:52:16 marc-linux dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xfc93b5d)
Apr 23 20:52:17 marc-linux kernel: [  15.366752] type=1400 audit(1366761137.222:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=1037 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:17 marc-linux kernel: [  15.367185] type=1400 audit(1366761137.222:11): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=1037 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:17 marc-linux kernel: [  15.367439] type=1400 audit(1366761137.222:12): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=1037 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:17 marc-linux kernel: [  15.389737] type=1400 audit(1366761137.246:13): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/telepathy/mission-control-5" pid=1040 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:17 marc-linux kernel: [  15.390275] type=1400 audit(1366761137.246:14): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/telepathy/telepathy-*" pid=1040 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:17 marc-linux kernel: [  15.391104] type=1400 audit(1366761137.246:15): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/telepathy/telepathy-*//sanitized_helper" pid=1040 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:17 marc-linux kernel: [  15.394550] type=1400 audit(1366761137.250:16): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1041 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:17 marc-linux kernel: [  15.395051] type=1400 audit(1366761137.250:17): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/sbin/cupsd" pid=1041 comm="apparmor_parser"
Apr 23 20:52:17 marc-linux anacron[1095]: Anacron 2.3 started on 2013-04-23
Apr 23 20:52:17 marc-linux acpid: starting up with proc fs
Apr 23 20:52:17 marc-linux cron[1078]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Apr 23 20:52:17 marc-linux anacron[1095]: Will run job `cron.daily' in 5 min.
Apr 23 20:52:17 marc-linux anacron[1095]: Will run job `cron.weekly' in 10 min.
Apr 23 20:52:17 marc-linux anacron[1095]: Will run job `cron.monthly' in 15 min.
Apr 23 20:52:17 marc-linux anacron[1095]: Jobs will be executed sequentially
Apr 23 20:52:17 marc-linux cron[1114]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Apr 23 20:52:17 marc-linux cron[1114]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Apr 23 20:52:18 marc-linux avahi-daemon[975]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::226:2dff:fe35:b904.
Apr 23 20:52:18 marc-linux avahi-daemon[975]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Apr 23 20:52:18 marc-linux avahi-daemon[975]: Registering new address record for fe80::226:2dff:fe35:b904 on eth0.*.
Apr 23 20:52:18 marc-linux acpid: 33 rules loaded
Apr 23 20:52:18 marc-linux acpid: waiting for events: event logging is off
Apr 23 20:52:18 marc-linux acpid: client connected from 1265[0:0]
Apr 23 20:52:18 marc-linux acpid: 1 client rule loaded
Apr 23 20:52:19 marc-linux dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.25.7 on eth0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0xfc93b5d)
Apr 23 20:52:19 marc-linux dhclient: DHCPOFFER of 192.168.25.7 from 192.168.25.1
Apr 23 20:52:19 marc-linux dhclient: DHCPACK of 192.168.25.7 from 192.168.25.1
Apr 23 20:52:19 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): DHCPv4 state changed preinit -> bound
Apr 23 20:52:19 marc-linux NetworkManager[1002]: <info>  address 192.168.25.7
Apr 23 20:52:19 marc-linux NetworkManager[1002]: <info>  prefix 24 (255.255.255.0)
Apr 23 20:52:19 marc-linux NetworkManager[1002]: <info>  gateway 192.168.25.1
Apr 23 20:52:19 marc-linux NetworkManager[1002]: <info>  hostname 'marc-linux'
Apr 23 20:52:19 marc-linux NetworkManager[1002]: <info>  nameserver '192.168.25.1'
Apr 23 20:52:19 marc-linux NetworkManager[1002]: <info>  domain name 'home'
Apr 23 20:52:19 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IPv4 Configure Commit) scheduled...
Apr 23 20:52:19 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IPv4 Commit) started...
Apr 23 20:52:19 marc-linux avahi-daemon[975]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.25.7.
Apr 23 20:52:19 marc-linux avahi-daemon[975]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Apr 23 20:52:19 marc-linux avahi-daemon[975]: Registering new address record for 192.168.25.7 on eth0.IPv4.
Apr 23 20:52:19 marc-linux dhclient: bound to 192.168.25.7 -- renewal in 39834 seconds.
Apr 23 20:52:19 marc-linux gdm-simple-slave[1168]: WARNING: Failed to give slave programs access to the display. Trying to proceed.
Apr 23 20:52:19 marc-linux dbus[946]: [system] Activating service name='org.freedesktop.Accounts' (using servicehelper)
Apr 23 20:52:19 marc-linux accounts-daemon[1297]: started daemon version 0.6.29
Apr 23 20:52:19 marc-linux dbus[946]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.Accounts'
Apr 23 20:52:19 marc-linux dbus[946]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
Apr 23 20:52:19 marc-linux dbus[946]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
Apr 23 20:52:20 marc-linux gdm-launch-environment][1294]: GLib-CRITICAL: g_variant_compare: assertion `!g_variant_is_container (a)' failed
Apr 23 20:52:20 marc-linux gdm-launch-environment][1294]: GLib-CRITICAL: g_variant_compare: assertion `!g_variant_is_container (a)' failed
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): device state change: ip-config -> secondaries (reason 'none') [70 90 0]
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IPv4 Commit) complete.
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): device state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Policy set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS.
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> DNS: starting dnsmasq...
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <warn> dnsmasq not available on the bus, can't update servers.
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <error> [1366761140.496992] [nm-dns-dnsmasq.c:402] update(): dnsmasq owner not found on bus: Could not get owner of name 'org.freedesktop.NetworkManager.dnsmasq': no such name
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <warn> DNS: plugin dnsmasq update failed
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Writing DNS information to /sbin/resolvconf
Apr 23 20:52:20 marc-linux dnsmasq[1429]: started, version 2.65 cache disabled
Apr 23 20:52:20 marc-linux dnsmasq[1429]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack
Apr 23 20:52:20 marc-linux dnsmasq[1429]: DBus support enabled: connected to system bus
Apr 23 20:52:20 marc-linux dnsmasq[1429]: warning: no upstream servers configured
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) successful, device activated.
Apr 23 20:52:20 marc-linux dbus[946]: [system] Activating service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' (using servicehelper)
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <warn> dnsmasq appeared on DBus: :1.20
Apr 23 20:52:20 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Writing DNS information to /sbin/resolvconf
Apr 23 20:52:20 marc-linux dnsmasq[1429]: setting upstream servers from DBus
Apr 23 20:52:20 marc-linux dnsmasq[1429]: using nameserver 192.168.25.1#53
Apr 23 20:52:20 marc-linux dbus[946]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Apr 23 20:52:22 marc-linux dbus[946]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UPower' (using servicehelper)
Apr 23 20:52:22 marc-linux dbus[946]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
Apr 23 20:52:23 marc-linux gdm-launch-environment][1294]: GLib-CRITICAL: g_variant_compare: assertion `!g_variant_is_container (a)' failed
Apr 23 20:52:23 marc-linux gdm-launch-environment][1294]: GLib-CRITICAL: g_variant_compare: assertion `!g_variant_is_container (a)' failed
Apr 23 20:52:23 marc-linux dbus[946]: [system] Activating service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' (using servicehelper)
Apr 23 20:52:23 marc-linux dbus[946]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Apr 23 20:52:23 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Successfully called chroot.
Apr 23 20:52:23 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Successfully dropped privileges.
Apr 23 20:52:23 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Successfully limited resources.
Apr 23 20:52:23 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Running.
Apr 23 20:52:23 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Watchdog thread running.
Apr 23 20:52:23 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Canary thread running.
Apr 23 20:52:23 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Successfully made thread 1744 of process 1744 (n/a) owned by '114' high priority at nice level -11.
Apr 23 20:52:23 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Apr 23 20:52:24 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Successfully made thread 1753 of process 1744 (n/a) owned by '114' RT at priority 5.
Apr 23 20:52:24 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Apr 23 20:52:24 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Successfully made thread 1754 of process 1744 (n/a) owned by '114' RT at priority 5.
Apr 23 20:52:24 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Apr 23 20:52:24 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Successfully made thread 1755 of process 1744 (n/a) owned by '114' RT at priority 5.
Apr 23 20:52:24 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
Apr 23 20:52:24 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Successfully made thread 1757 of process 1757 (n/a) owned by '114' high priority at nice level -11.
Apr 23 20:52:24 marc-linux rtkit-daemon[1746]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
Apr 23 20:52:24 marc-linux pulseaudio[1757]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
Apr 23 20:52:25 marc-linux dbus[946]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UDisks2' (using servicehelper)
Apr 23 20:52:25 marc-linux udisksd[1766]: udisks daemon version 2.1.0 starting
Apr 23 20:52:25 marc-linux dbus[946]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Apr 23 20:52:25 marc-linux udisksd[1766]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Apr 23 20:52:26 marc-linux gnome-session[1424]: WARNING: Detected that screensaver has left the bus
Apr 23 20:52:27 marc-linux gnome-session[1424]: WARNING: Detected that screensaver has left the bus
Apr 23 20:52:27 marc-linux gnome-session[1424]: WARNING: App 'gnome-shell.desktop' respawning too quickly
Apr 23 20:52:27 marc-linux gnome-session[1424]: CRITICAL: We failed, but the fail whale is dead. Sorry....
Apr 23 20:52:29 marc-linux ntpdate[1553]: adjust time server 91.189.94.4 offset -0.339355 sec
Apr 23 20:52:36 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> (eth0): IP6 addrconf timed out or failed.
Apr 23 20:52:36 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) scheduled...
Apr 23 20:52:36 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) started...
Apr 23 20:52:36 marc-linux NetworkManager[1002]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) complete.
Apr 23 20:57:17 marc-linux anacron[1095]: Job `cron.daily' started
Apr 23 20:57:17 marc-linux anacron[2274]: Updated timestamp for job `cron.daily' to 2013-04-23

Cảm ơn bạn trước.


4
2018-04-23 23:46


gốc


Kiểm tra syslog, Xorg.0.log, dmesg, bạn có thể tìm thấy chúng trong /var/log. - grimpitch
Tôi đã tìm thấy một số lỗi trên syslog và đã chỉnh sửa câu hỏi của mình - Marc SJ
Bạn có xóa PPA của bên thứ ba không? - grimpitch
Hãy thử gỡ bỏ gói gnome-shell-extensions, nếu nó không đưa bạn về phía trước, hãy cài đặt lại gnome-shell, gnome-session, gdm, compiz, compiz-core, metacity gói. Xorg.0.log không hiển thị bất kỳ lỗi nào? - grimpitch
Tôi đã cài đặt sạch và sự cố vẫn tiếp diễn. Tôi sẽ thử cài đặt lại tất cả các gói đó một lần ở nhà - Marc SJ


Các câu trả lời:


Tôi cũng đã phạm sai lầm khi không sử dụng sudo apt-get dist-upgrade và không thể đăng nhập.

May mắn thay, có một cách để áp dụng bản cập nhật đầy đủ mà không cần cài đặt lại Ubuntu. Khi bạn khởi động lại máy tính của bạn và bạn nghĩ rằng quá trình khởi động được thực hiện, bấm Ctrl+Alt+F1. Bạn sẽ được nhắc một dòng lệnh.

Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn và đảm bảo bạn có kết nối internet (ví dụ: ping google.com). Nếu WiFi của bạn không hoạt động, hãy kết nối máy tính của bạn với bộ định tuyến bằng cáp ethernet.

Sau đó bạn có thể chỉ cần nhập sudo apt-get dist-upgrade và máy của bạn sẽ tải xuống và cài đặt các gói bị thiếu. Khởi động lại máy tính của bạn với sudo shutdown -r now và sau khi khởi động lại, Gnome 3.8 sẽ hoạt động tốt.


3
2018-04-26 12:02Điều đó làm việc sau khi thực hiện một bản nâng cấp lên phiên bản 13.04 ổn định ngày hôm qua. Cảm ơn - Marc SJ


Tôi nhận thấy bạn đề cập đến bạn đã cài đặt gnome3 PPA. Bạn có đảm bảo rằng trong khi cài đặt PPA này, bạn đã thực hiện cập nhật với: sudo apt-get dist-upgrade thay vì chỉ sử dụng upgrade Tùy chọn? Điều này được đề cập trong các ghi chú phát hành của PPA và nếu nó không được thực hiện nó sẽ gây ra các triệu chứng tương tự như những gì bạn mô tả.


1
2018-04-24 14:18Có, tôi đã làm một distupgrade - Marc SJ