Câu hỏi Làm thế nào để kết nối với doanh nghiệp wpa2 mschapv2?


Internet đại học của tôi thường làm việc 12.04, nhưng bây giờ 13.04 từ chối kết nối với wpa2 doanh nghiệp.


4
2018-04-26 05:11


gốc
Các câu trả lời:


Có thể liên quan đến lỗi này: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/1104476

Giải pháp: Xóa dòng hoặc thay đổi giá trị từ true đến false. Tìm thấy trong phần [802-1x]

system-ca-cert=true

từ tệp cấu hình được tìm thấy trong /etc/NetworkManager/system-connections/CONNECTION


4
2018-05-15 07:00