Câu hỏi Sử dụng bí danh để thay đổi ls thành ls-l thay đổi (hoặc vô hiệu hóa) màu của đầu ra ls


Tôi đã sử dụng bí danh để thay đổi ls đến ls -l, nhưng màu sắc thay đổi thành phông chữ bình thường của thiết bị đầu cuối (cũng đã thử ls -l trước lệnh bí danh và màu sắc xuất hiện tốt).

Chuyện gì thế?

Cảm ơn bạn


4
2018-03-29 00:03


gốc
Các câu trả lời:


Sau khi tìm kiếm thêm, tôi đã tìm thấy tùy chọn --color để tôi sử dụng nó:

alias ls="ls -l --color" và nó hoạt động tốt!


4
2018-03-29 00:05Chỉ cần một lưu ý cho người dùng mac, mã sẽ là alias ls="ls -l -G" thông qua câu trả lời này - waffl