Câu hỏi Ứng dụng Ubuntu Touch với lõi c ++ và giao diện QML. Làm thế nào để tạo ra?


Làm thế nào để tạo ứng dụng Ubuntu Touch với lõi c ++? Trong ví dụ, tôi chỉ thấy các ứng dụng QML thuần túy.


4
2018-04-07 20:21


gốc
Các câu trả lời:


Để tạo ứng dụng cảm ứng Ubuntu với lõi c ++ với giao diện người dùng trong QML, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở Qt Creator
  2. nhấn ctrl+n để tạo một dự án mới
  3. Chọn dự án Applications
  4. lựa chọn Qt Quick Application (Built-in Elements)

Điều này sẽ tạo ra một dự án với giao diện người dùng trong QML và lõi trong c ++ sẽ có thư mục trong thư mục dự án có tên sources. Nó sẽ chứa main.cpp để bắt đầu ứng dụng của bạn sẽ tải main.qml.


4
2018-04-23 07:01