Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể mở cổng ứng dụng Meteor của tôi đến mạng cục bộ


Tôi đang chạy ứng dụng MeteorJS trên localhost:3000. Tôi muốn cho phép các máy tính khác kết nối với quyền truy cập mạng của mình để xem ứng dụng bằng cách truy cập địa chỉ IP của tôi. Bất kỳ ý tưởng về cách tôi có thể làm điều này?

EDIT: Tôi đang chạy Ubuntu 12.10, và tôi cũng đã cài đặt nmap, trong trường hợp đó là hữu ích.

EDIT 2: Tôi đã thử mở cổng 3000 lên, nhưng tôi đã đưa ra một lỗi nói rằng nó đã bận rộn.


4
2018-02-06 00:36


gốc
Các câu trả lời:


Vì vậy, tôi đã giải quyết được vấn đề của mình. Nó phải làm với tường lửa. Lệnh để làm cho cổng có thể truy cập trên ip mạng cục bộ (192.168, v.v.) là: sudo ufw allow [port-number].


4
2018-02-06 11:58