Câu hỏi Sự khác biệt giữa / thư mục và / root giám đốc là gì?


Trong hệ thống tập tin Ubuntu, có một / thư mục được gọi là thư mục gốc và sau đó lại nằm trong thư mục đó / thư mục có một thư mục được đặt tên theo nghĩa đen root, sự khác biệt giữa chúng là gì?


4
2018-02-02 03:51


gốc


Đó là những gì thư mục Home cho người dùng của bạn sẽ được nhưng đối với root. - Uri Herrera


Các câu trả lời:


/ là thư mục trên cùng trong hệ thống tệp.

/root là thư mục chính cho người dùng 'root' (xem id root).

Tất cả những điều này đôi khi được chỉ định một cách khó hiểu bởi một từ, gốc.


4
2018-02-02 04:01