Câu hỏi Làm cách nào để khắc phục sự cố phụ thuộc với firefox? [bản sao]


Có thể trùng lặp:
Làm cách nào để giải quyết các phụ thuộc chưa được đáp ứng? 

Tôi không thể làm gì từ Ubuntu Software Center hoặc từ Terminal

Đây là những gì tôi nhận được từ dòng lệnh:

deus@comp:~$ sudo apt-get autoremove
[sudo] password for deus: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
firefox-globalmenu : Depends: firefox (= 18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3) but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
deus@comp:~$ sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
firefox
Suggested packages:
latex-xft-fonts firefox-gnome-support
The following NEW packages will be installed:
firefox
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/23.7 MB of archives.
After this operation, 49.7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
(Reading database ... 203826 files and directories currently installed.)
Unpacking firefox (from .../firefox_18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/firefox_18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/lib/firefox/plugins', which is also in package adobe-flashplugin 11.2.202.261-0precise1
Processing triggers for bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for gnome-menus ...
Processing triggers for man-db ...
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/firefox_18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
deus@comp:~$ sudo apt-get clean
deus@comp:~$ sudo apt-get check
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
firefox-globalmenu : Depends: firefox (= 18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3) but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
deus@comp:~$ sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
firefox
Suggested packages:
latex-xft-fonts firefox-gnome-support
The following NEW packages will be installed:
firefox
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 23.7 MB of archives.
After this operation, 49.7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/main firefox i386 18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3 [23.7 MB]
Fetched 23.7 MB in 1min 27s (271 kB/s)                     
(Reading database ... 203826 files and directories currently installed.)
Unpacking firefox (from .../firefox_18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/firefox_18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/lib/firefox/plugins', which is also in package adobe-flashplugin 11.2.202.261-0precise1
Processing triggers for bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for gnome-menus ...
Processing triggers for man-db ...
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/firefox_18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Bất kỳ ý tưởng về những gì đang xảy ra?

CHỈNH SỬA / TRẢ LỜI NHẬN XÉT

@Lucio Tôi đã làm những gì bạn nói và đây là kết quả.

deus@comp:~$ sudo dpkg -r firefox
dpkg: warning: there's no installed package matching firefox
deus@comp:~$ ^C
deus@comp:~$ apt-get -f install && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
deus@comp:~$ sudo apt-get -f install && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
firefox
Suggested packages:
latex-xft-fonts firefox-gnome-support
The following NEW packages will be installed:
firefox
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/23.7 MB of archives.
After this operation, 49.7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
(Reading database ... 203826 files and directories currently installed.)
Unpacking firefox (from .../firefox_18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/firefox_18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/lib/firefox/plugins', which is also in package adobe-flashplugin 11.2.202.261-0precise1
No apport report written because MaxReports is reached already
                              Processing triggers for bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for gnome-menus ...
Processing triggers for man-db ...
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/firefox_18.0+build1-0ubuntu0.12.04.3_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

4
2018-01-16 19:44


gốc


@Aditya Độ phân giải của vấn đề này không có ở đó vì gốc của vấn đề không dựa trên phụ thuộc chưa được đáp ứng. - Lucio


Các câu trả lời:


Như tôi có thể thấy bạn có vấn đề cài đặt firefox bởi vì nó đang cố gắng ghi đè lên một thư mục được sử dụng bởi adobe-flashplugin. Vì vậy, bạn cần gỡ cài đặt plugin này trước tiên:

sudo apt-get remove adobe-flashplugin* 

Bây giờ cài đặt bạn sẽ có thể cài đặt firefox mà không có vấn đề.

sudo apt-get update
sudo apt-get install firefox

Để biết thêm thông tin liên quan đến vấn đề E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) ôn tập câu hỏi này.


4
2018-01-16 20:11đã không làm điều đó - Deus Deceit
Vâng, tôi đã làm. Tôi cũng làm rối tung rất nhiều thứ. Tôi nghĩ rằng tôi đã xóa mọi thứ liên quan đến nó. Nhưng tôi vẫn không thể cài đặt lại. Tôi gặp lỗi khi cố gắng cài đặt lại. - Deus Deceit
Cảm ơn vì đã cố gắng giúp đỡ ... Tôi đặt cược các ý kiến ​​ở trên không cho thấy nhiều lòng biết ơn. Xin lỗi nếu đó là cách nó có vẻ. - Deus Deceit
Tẩy adobe-flashplugin và thử lại. Để xóa: sudo apt-get remove adobe-flashplugin* - Lucio
Đơn giản như vậy ... Nó hoạt động! Thêm vào câu trả lời của bạn nếu bạn muốn. Tôi sẽ đánh dấu nó là chấp nhận anyway. - Deus Deceit