Câu hỏi QGtkStyle không thể phát hiện chủ đề GTK + hiện tại


Khi tôi bắt đầu bất kỳ ứng dụng Qt nào, tôi nhận được thông báo này trong thiết bị đầu cuối và ứng dụng Qt không sử dụng cùng một chủ đề như ứng dụng Gtk của tôi:

QGtkStyle was unable to detect the current GTK+ theme.

Làm cách nào để QGtkStyle phát hiện chủ đề GTK + hiện tại của tôi?

Có vẻ như LXDE đang sử dụng trình tiện ích cài đặt và không có tệp gtkrc-2.0 trong thư mục chính của tôi.


4
2018-01-02 07:50


gốc


Tôi có cùng một vấn đề chạy Medusa4 (một chương trình cad), nhưng tôi không chắc tôi có tập tin .grkrc-2.0 ở bất cứ đâu. Tôi đã cài đặt Ubuntu 13.10. Ai đó có thể giúp đỡ? Cảm ơn trước


Các câu trả lời:


Hãy thử với:

export GTK2_RC_FILES="$HOME/.gtkrc-2.0"

Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đã xác định chủ đề trong yout gtkrc-2.0 như thế này:

gtk-theme-name="myTheme"

4
2018-01-14 14:51