Câu hỏi Không có đầu vào bàn phím trong VirtualBox 4.1


Tôi vừa mới cài đặt VirtualBox từ 12.10 repo và tôi thấy rằng không có đầu vào bàn phím (mặc dù khóa máy chủ hoạt động) trên màn hình khởi động của hệ điều hành khách.

Hệ điều hành khách là phiên bản Debian gần đây. Máy khởi động và sau đó treo trên menu khởi động.

Máy chủ và khách của tôi đều là 64bit.

Có bất kỳ vấn đề với bàn phím đầu vào xung quanh virtualbox trên Ubuntu 12.10 vào lúc này?


4
2017-12-07 19:35


gốc
Các câu trả lời:


File> Preferences> Input và bỏ chọn 'Auto Capture Keyboard' dường như đã sửa lỗi này.


4
2017-12-08 23:06Có bất kỳ bước bổ sung nào ngoài việc bỏ chọn không? Điều này không hiệu quả với tôi. Máy chủ: ubuntu 14.04, khách: rhel5 - tj-recess