Câu hỏi Wi-Fi cho HP 17-y020ca trong Ubuntu 16.04 luôn bị tắt hoặc "chưa sẵn sàng"


Gần đây tôi đã mua Máy tính xách tay HP 17-y020ca và cài đặt XUbuntu 16.04. Máy tính xách tay này có thẻ không dây Broadcom Corporation BCM43142.

Thẻ không dây này ban đầu không được phát hiện (nhưng thẻ ethernet hoạt động tốt) và tôi đã làm theo hướng dẫn tại:

Có thể sử dụng wifi Broadcom BCM43142 trong Ubuntu 16.04 không?

và bây giờ thẻ dường như được phát hiện chung và "Bật WiFi" được cung cấp dưới dạng tùy chọn hoạt động (không chuyển sang màu xám) trong trình đơn Mạng của tôi trong XFCE.

Khi tôi nhấn "Enable WiFi", menu này thường sẽ thay đổi trạng thái để cho biết rằng nó được kích hoạt thông qua một dấu kiểm bên cạnh "Enable WiFi". Tuy nhiên, khi điều này xảy ra, một trong hai điều xảy ra tiếp theo trong menu. Hoặc là nó nói:

"Wi-Fi bị tắt" hoặc là "Wi-Fi chưa sẵn sàng"

Tôi đã chạy tập lệnh info.bash không dây và bao gồm bên dưới.

Tôi thực sự biết ơn vì bất cứ lời đề nghị nào mà ai cũng có thể cho. Tôi đánh giá cao sự cân nhắc của bạn!

Trân trọng, Nathaniel Osgood

########## wireless info START ##########

Report from: 27 Jun 2016 11:59 CST -0600
Booted last: 27 Jun 2016 00:00 CST -0600
Script from: 26 May 2016 21:56 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID: Ubuntu
Description:  Ubuntu 16.04 LTS
Release:  16.04
Codename:  xenial

##### kernel ############################

Linux 4.4.0-21-generic #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash, vt.handoff=7

##### desktop ###########################

Xubuntu (from ~/.dmrc)

##### lspci #############################

01:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 07)
  DeviceName: RTL8166 Lan Connection
  Subsystem: Hewlett-Packard Company RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [103c:8221]

02:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
  DeviceName: WLAN Broadcom 43142 bgn 1x1
  Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM43142 802.11b/g/n [103c:804a]

##### lsusb #############################

Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc. 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 05c8:038f Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink) 
Bus 002 Device 002: ID 0a5c:216d Broadcom Corp. 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

##### PCMCIA card info ##################

##### rfkill ############################

0: hci0: Bluetooth
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no
2: brcmwl-0: Wireless LAN
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no
3: acer-wireless: Wireless LAN
  Soft blocked: yes
  Hard blocked: no

##### lsmod #############################

acer_wmi        20480 0
hp_wmi         16384 0
sparse_keymap     16384 2 acer_wmi,hp_wmi
wl          6365184 0
cfg80211       565248 1 wl
wmi          20480 2 acer_wmi,hp_wmi
video         40960 1 acer_wmi

##### interfaces ########################

auto lo
iface lo inet loopback

##### ifconfig ##########################

eno1   Link encap:Ethernet HWaddr <MAC 'eno1' [IF1]> 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1554 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1545 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:634941 (634.9 KB) TX bytes:364653 (364.6 KB)

wlo1   Link encap:Ethernet HWaddr <MAC 'wlo1' [IF2]> 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:228 

##### iwconfig ##########################

eno1   no wireless extensions.

lo    no wireless extensions.

wlo1   IEEE 802.11abg ESSID:off/any 
     Mode:Managed Access Point: Not-Associated  Tx-Power=200 dBm  
     Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Encryption key:off
     Power Management:off


##### route #############################

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface

##### resolv.conf #######################

nameserver 127.0.1.1

##### network managers ##################

Installed:

  NetworkManager

Running:

root    793   1 0 11:49 ?    00:00:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

##### NetworkManager info ###############

GENERAL.DEVICE:             eno1
GENERAL.TYPE:              ethernet
GENERAL.NM-TYPE:            NMDeviceEthernet
GENERAL.VENDOR:             Realtek Semiconductor Co., Ltd.
GENERAL.PRODUCT:            RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
GENERAL.DRIVER:             r8169
GENERAL.DRIVER-VERSION:         2.3LK-NAPI
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:        
GENERAL.HWADDR:             <MAC 'eno1' [IF1]>
GENERAL.MTU:              1500
GENERAL.STATE:             20 (unavailable)
GENERAL.REASON:             40 (Carrier/link changed)
GENERAL.UDI:              /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.2/0000:01:00.0/net/eno1
GENERAL.IP-IFACE:            
GENERAL.IS-SOFTWARE:          no
GENERAL.NM-MANAGED:           yes
GENERAL.AUTOCONNECT:          yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:        no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:       no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:          --
GENERAL.CONNECTION:           --
GENERAL.CON-UUID:            --
GENERAL.CON-PATH:            --
GENERAL.METERED:            unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:      yes
CAPABILITIES.SPEED:           100 Mb/s
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:        no
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:        off
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: 

GENERAL.DEVICE:             wlo1
GENERAL.TYPE:              wifi
GENERAL.NM-TYPE:            NMDeviceWifi
GENERAL.VENDOR:             Broadcom Corporation
GENERAL.PRODUCT:            BCM43142 802.11b/g/n
GENERAL.DRIVER:             wl
GENERAL.DRIVER-VERSION:         6.30.223.248 (r487574)
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:        
GENERAL.HWADDR:             <MAC 'wlo1' [IF2]>
GENERAL.MTU:              1500
GENERAL.STATE:             20 (unavailable)
GENERAL.REASON:             0 (No reason given)
GENERAL.UDI:              /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.3/0000:02:00.0/net/wlo1
GENERAL.IP-IFACE:            
GENERAL.IS-SOFTWARE:          no
GENERAL.NM-MANAGED:           yes
GENERAL.AUTOCONNECT:          yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:        no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:       no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:          --
GENERAL.CONNECTION:           --
GENERAL.CON-UUID:            --
GENERAL.CON-PATH:            --
GENERAL.METERED:            unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:      no
CAPABILITIES.SPEED:           unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:        no
WIFI-PROPERTIES.WEP:          yes
WIFI-PROPERTIES.WPA:          yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2:          yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP:          yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP:          yes
WIFI-PROPERTIES.AP:           no
WIFI-PROPERTIES.ADHOC:         yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ:          yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ:          yes
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: 

SSID BSSID MODE CHAN FREQ RATE SIGNAL BARS SECURITY ACTIVE * 

##### NetworkManager.state ##############

[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true

##### NetworkManager.conf ###############

[main]
plugins=ifupdown,keyfile,ofono
dns=dnsmasq

[ifupdown]
managed=false

##### NetworkManager profiles ###########

##### iw reg get ########################

Region: America/Regina (based on set time zone)

country 00: DFS-UNSET
  (2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
  (2457 - 2482 @ 40), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
  (2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, NO-IR
  (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
  (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, NO-IR
  (5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, NO-IR
  (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
  (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)

##### iwlist channels ###################

eno1   no frequency information.

lo    no frequency information.

wlo1   32 channels in total; available frequencies :
     Channel 01 : 2.412 GHz
     Channel 02 : 2.417 GHz
     Channel 03 : 2.422 GHz
     Channel 04 : 2.427 GHz
     Channel 05 : 2.432 GHz
     Channel 06 : 2.437 GHz
     Channel 07 : 2.442 GHz
     Channel 08 : 2.447 GHz
     Channel 09 : 2.452 GHz
     Channel 10 : 2.457 GHz
     Channel 11 : 2.462 GHz
     Channel 12 : 2.467 GHz
     Channel 13 : 2.472 GHz
     Channel 14 : 2.484 GHz
     Channel 36 : 5.18 GHz
     Channel 38 : 5.19 GHz
     Channel 40 : 5.2 GHz
     Channel 42 : 5.21 GHz
     Channel 44 : 5.22 GHz
     Channel 46 : 5.23 GHz
     Channel 48 : 5.24 GHz
     Channel 52 : 5.26 GHz
     Channel 56 : 5.28 GHz
     Channel 60 : 5.3 GHz
     Channel 64 : 5.32 GHz
     Channel 100 : 5.5 GHz
     Channel 104 : 5.52 GHz
     Channel 108 : 5.54 GHz
     Channel 112 : 5.56 GHz
     Channel 116 : 5.58 GHz
     Channel 120 : 5.6 GHz
     Channel 124 : 5.62 GHz

##### iwlist scan #######################

wlo1   Interface doesn't support scanning : Network is down

eno1   Interface doesn't support scanning.

lo    Interface doesn't support scanning.

##### module infos ######################

[wl]
filename:    /lib/modules/4.4.0-21-generic/updates/dkms/wl.ko
license:    MIXED/Proprietary
srcversion:   4DDC5FCDB1E30F7DFDCA530
depends:    cfg80211
vermagic:    4.4.0-21-generic SMP mod_unload modversions 
parm:      passivemode:int
parm:      wl_txq_thresh:int
parm:      oneonly:int
parm:      piomode:int
parm:      instance_base:int
parm:      nompc:int
parm:      intf_name:string

[cfg80211]
filename:    /lib/modules/4.4.0-21-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:  wireless configuration support
license:    GPL
author:     Johannes Berg
srcversion:   00D8DA6D3B739DDD31FFF50
depends:    
intree:     Y
vermagic:    4.4.0-21-generic SMP mod_unload modversions 
parm:      ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:      cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

##### module parameters #################

[cfg80211]
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist-bcm43.conf]
blacklist b43
blacklist b43legacy
blacklist ssb
blacklist bcm43xx
blacklist brcm80211
blacklist brcmfmac
blacklist brcmsmac
blacklist bcma

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist i2c_i801
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

[/etc/modprobe.d/mlx4.conf]
softdep mlx4_core post: mlx4_en

##### rc.local ##########################

exit 0

##### pm-utils ##########################

##### udev rules ########################

##### dmesg #############################

[  12.989617] bluetooth hci0: Direct firmware load for brcm/BCM.hcd failed with error -2
[  12.989627] Bluetooth: hci0: BCM: Patch brcm/BCM.hcd not found
[  13.010399] wl: module license 'MIXED/Proprietary' taints kernel.
[  13.015143] wl: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[  13.372937] wlan0: Broadcom BCM4365 802.11 Hybrid Wireless Controller 6.30.223.248 (r487574)
[  14.585653] wl 0000:02:00.0 wlo1: renamed from wlan0
[  15.477355] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
[  15.483048] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
[  15.665397] r8169 0000:01:00.0 eno1: link down (repeated 2 times)
[  15.665478] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
[  17.272949] r8169 0000:01:00.0 eno1: link up
[  17.273002] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
[ 134.246145] r8169 0000:01:00.0 eno1: link down
[ 210.833497] r8169 0000:01:00.0 eno1: link up
[ 536.696508] r8169 0000:01:00.0 eno1: link down

########## wireless info END ############

4
2018-06-27 18:09


gốc
Các câu trả lời:


Điều này có thể được cố định bởi một lệnh đầu cuối

sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist_acer.conf <<< "blacklist acer_wmi"

Wi-Fi sẽ hoạt động sau khi khởi động lại.


2
2018-06-27 18:30Kính gửi Pilot6, Tôi rất biết ơn đề xuất của bạn. Điều này làm việc tuyệt vời. Bạn giải quyết vấn đề của tôi - và loại bỏ rất nhiều lo lắng về một chuyến đi sắp xảy ra. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ và độ phân giải của bạn ~ - Nathaniel Osgood
Hi Pilot6, tôi vẫn gặp vấn đề tương tự. Tôi chạy lệnh của bạn và tôi gỡ cài đặt và cài đặt lại bcmwl-kernel-source. nhưng vẫn không hoạt động. - Thu Ra
Vô hiệu hóa Secure Boot trong bios. Giải pháp này được áp dụng chính xác cho cùng một máy tính. - Pilot6