Câu hỏi bắt đầu không thể mở / dev / tty0 (không có tệp hoặc thư mục nào)


Tôi thực sự cần có GUI nhưng startx hiển thị lỗi này:

http://i.imgur.com/xWgss0b.png


4
2018-02-11 16:37


gốc
Các câu trả lời: