Câu hỏi Sau khi cài đặt Ubuntu 15.04 mới, khởi động yêu cầu mật khẩu mặc dù không có mã hóa đĩa được thiết lập


Tôi đã cài đặt một SSD mới vào máy tính xách tay của mình và đã cài đặt Ubuntu 15.04 mới, với mã hóa hệ thống KHÔNG được sử dụng (chỉ mã hóa thư mục chính). Tuy nhiên, nó vẫn hỏi tôi mật khẩu khi khởi động (tôi chỉ cần nhấn Enter để bỏ qua):

http://i.imgur.com/yhtfLRd.jpg

Ngoài ra, sau khi cài đặt mới, các gói nâng cấp cũng yêu cầu tôi nhập mật khẩu nhiều lần, Enter cũng bỏ qua. Chương trình là "systemd-tty-ask-password-agent", do đó, vấn đề có vẻ là với systemd.

Thông điệp liên quan trong thiết bị đầu cuối:

Please enter passphrase for disk Crucial_CT250MX200SSD4 (cryptswap1) on none! 
update-initramfs: deferring update (trigger activated)

Broadcast message from root@username-XPS-13-9343 (Thu 2015-04-30 22:06:22 EDT):

Password entry required for 'Please enter passphrase for disk Crucial_CT250MX200SSD4 (cryptswap1) on none!' (PID 4027).
Please enter password with the systemd-tty-ask-password-agent tool!

Toàn bộ đầu ra từ việc chạy nâng cấp:

+username@username-XPS-13-9343:~$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
 ca-certificates firefox gir1.2-gudev-1.0 libcurl3 libcurl3-gnutls
 libgudev-1.0-0 libnm-glib-vpn1 libnm-glib4 libnm-util2 liboxideqt-qmlplugin
 liboxideqtcore0 liboxideqtquick0 libpam-systemd libsystemd0 libudev1
 network-manager oxideqt-codecs systemd systemd-sysv tzdata udev
 usb-creator-common usb-creator-gtk wpasupplicant
24 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 47.9 MB/73.2 MB of archives.
After this operation, 2,989 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main libudev1 amd64 219-7ubuntu4 [40.8 kB]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main udev amd64 219-7ubuntu4 [929 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main systemd-sysv amd64 219-7ubuntu4 [14.0 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main libpam-systemd amd64 219-7ubuntu4 [108 kB]
Get:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main libsystemd0 amd64 219-7ubuntu4 [73.8 kB]
Get:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main systemd amd64 219-7ubuntu4 [3,531 kB]
Get:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main libcurl3-gnutls amd64 7.38.0-3ubuntu2.2 [172 kB]
Get:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main libcurl3 amd64 7.38.0-3ubuntu2.2 [180 kB]
Get:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main libgudev-1.0-0 amd64 1:219-7ubuntu4 [14.4 kB]
Get:10 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main libnm-util2 amd64 0.9.10.0-4ubuntu15.1 [134 kB]
Get:11 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main libnm-glib-vpn1 amd64 0.9.10.0-4ubuntu15.1 [14.4 kB]
Get:12 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main libnm-glib4 amd64 0.9.10.0-4ubuntu15.1 [84.7 kB]
Get:13 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main tzdata all 2015d-0ubuntu0.15.04 [178 kB]
Get:14 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main ca-certificates all 20141019ubuntu0.15.04.1 [191 kB]
Get:15 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main firefox amd64 37.0.2+build1-0ubuntu0.15.04.1 [40.1 MB]
Get:16 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main gir1.2-gudev-1.0 amd64 1:219-7ubuntu4 [5,564 B]
Get:17 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main wpasupplicant amd64 2.1-0ubuntu7.1 [768 kB]
Get:18 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main network-manager amd64 0.9.10.0-4ubuntu15.1 [754 kB]
Get:19 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main usb-creator-gtk amd64 0.2.67ubuntu0.1 [23.4 kB]
Get:20 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main usb-creator-common amd64 0.2.67ubuntu0.1 [23.7 kB]
Get:21 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ vivid-updates/main oxideqt-codecs amd64 1.6.5-0ubuntu0.15.04.1 [533 kB]
Fetched 47.9 MB in 1min 18s (613 kB/s)                     
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 171469 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libudev1_219-7ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking libudev1:amd64 (219-7ubuntu4) over (219-7ubuntu3) ...
Setting up libudev1:amd64 (219-7ubuntu4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.21-0ubuntu4) ...
(Reading database ... 171469 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../udev_219-7ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking udev (219-7ubuntu4) over (219-7ubuntu3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Processing triggers for systemd (219-7ubuntu3) ...
Setting up udev (219-7ubuntu4) ...
Please enter passphrase for disk Crucial_CT250MX200SSD4 (cryptswap1) on none! 
update-initramfs: deferring update (trigger activated)

Broadcast message from root@username-XPS-13-9343 (Thu 2015-04-30 22:06:22 EDT):

Password entry required for 'Please enter passphrase for disk Crucial_CT250MX200SSD4 (cryptswap1) on none!' (PID 4027).
Please enter password with the systemd-tty-ask-password-agent tool!

Processing triggers for initramfs-tools (0.103ubuntu15) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.19.0-15-generic
(Reading database ... 171469 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../systemd-sysv_219-7ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking systemd-sysv (219-7ubuntu4) over (219-7ubuntu3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up systemd-sysv (219-7ubuntu4) ...
(Reading database ... 171469 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpam-systemd_219-7ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking libpam-systemd:amd64 (219-7ubuntu4) over (219-7ubuntu3) ...
Preparing to unpack .../libsystemd0_219-7ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking libsystemd0:amd64 (219-7ubuntu4) over (219-7ubuntu3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libsystemd0:amd64 (219-7ubuntu4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.21-0ubuntu4) ...
(Reading database ... 171469 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../systemd_219-7ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking systemd (219-7ubuntu4) over (219-7ubuntu3) ...
Processing triggers for dbus (1.8.12-1ubuntu5) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
Setting up systemd (219-7ubuntu4) ...
Please enter passphrase for disk Crucial_CT250MX200SSD4 (cryptswap1) on none! 
(Reading database ... 171469 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.38.0-3ubuntu2.2_amd64.deb ...
Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.38.0-3ubuntu2.2) over (7.38.0-3ubuntu2) ...
Preparing to unpack .../libcurl3_7.38.0-3ubuntu2.2_amd64.deb ...
Unpacking libcurl3:amd64 (7.38.0-3ubuntu2.2) over (7.38.0-3ubuntu2) ...
Preparing to unpack .../libgudev-1.0-0_1%3a219-7ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking libgudev-1.0-0:amd64 (1:219-7ubuntu4) over (1:219-7ubuntu3) ...
Preparing to unpack .../libnm-util2_0.9.10.0-4ubuntu15.1_amd64.deb ...
Unpacking libnm-util2:amd64 (0.9.10.0-4ubuntu15.1) over (0.9.10.0-4ubuntu15) ...
Preparing to unpack .../libnm-glib-vpn1_0.9.10.0-4ubuntu15.1_amd64.deb ...
Unpacking libnm-glib-vpn1:amd64 (0.9.10.0-4ubuntu15.1) over (0.9.10.0-4ubuntu15) ...
Preparing to unpack .../libnm-glib4_0.9.10.0-4ubuntu15.1_amd64.deb ...
Unpacking libnm-glib4:amd64 (0.9.10.0-4ubuntu15.1) over (0.9.10.0-4ubuntu15) ...
Preparing to unpack .../tzdata_2015d-0ubuntu0.15.04_all.deb ...
Unpacking tzdata (2015d-0ubuntu0.15.04) over (2015c-1) ...
Setting up tzdata (2015d-0ubuntu0.15.04) ...

Current default time zone: 'America/New_York'
Local time is now:   Thu Apr 30 22:20:06 EDT 2015.
Universal Time is now: Fri May 1 02:20:06 UTC 2015.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.

(Reading database ... 171469 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ca-certificates_20141019ubuntu0.15.04.1_all.deb ...
Unpacking ca-certificates (20141019ubuntu0.15.04.1) over (20141019) ...
Preparing to unpack .../firefox_37.0.2+build1-0ubuntu0.15.04.1_amd64.deb ...
Unpacking firefox (37.0.2+build1-0ubuntu0.15.04.1) over (37.0+build2-0ubuntu1) ...
Preparing to unpack .../gir1.2-gudev-1.0_1%3a219-7ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking gir1.2-gudev-1.0 (1:219-7ubuntu4) over (1:219-7ubuntu3) ...
Preparing to unpack .../wpasupplicant_2.1-0ubuntu7.1_amd64.deb ...
Unpacking wpasupplicant (2.1-0ubuntu7.1) over (2.1-0ubuntu7) ...
Preparing to unpack .../network-manager_0.9.10.0-4ubuntu15.1_amd64.deb ...
Unpacking network-manager (0.9.10.0-4ubuntu15.1) over (0.9.10.0-4ubuntu15) ...

Broadcast message from root@username-XPS-13-9343 (Thu 2015-04-30 22:20:19 EDT):

Password entry required for 'Please enter passphrase for disk Crucial_CT250MX200SSD4 (cryptswap1) on none!' (PID 15391).
Please enter password with the systemd-tty-ask-password-agent tool!

Preparing to unpack .../usb-creator-gtk_0.2.67ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking usb-creator-gtk (0.2.67ubuntu0.1) over (0.2.67) ...
Preparing to unpack .../usb-creator-common_0.2.67ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking usb-creator-common (0.2.67ubuntu0.1) over (0.2.67) ...
Preparing to unpack .../liboxideqt-qmlplugin_1.6.5-0ubuntu0.15.04.1_amd64.deb ...
Unpacking liboxideqt-qmlplugin:amd64 (1.6.5-0ubuntu0.15.04.1) over (1.5.5-0ubuntu1) ...
Preparing to unpack .../liboxideqtquick0_1.6.5-0ubuntu0.15.04.1_amd64.deb ...
Unpacking liboxideqtquick0:amd64 (1.6.5-0ubuntu0.15.04.1) over (1.5.5-0ubuntu1) ...
Preparing to unpack .../liboxideqtcore0_1.6.5-0ubuntu0.15.04.1_amd64.deb ...
Unpacking liboxideqtcore0:amd64 (1.6.5-0ubuntu0.15.04.1) over (1.5.5-0ubuntu1) ...
Preparing to unpack .../oxideqt-codecs_1.6.5-0ubuntu0.15.04.1_amd64.deb ...
Unpacking oxideqt-codecs:amd64 (1.6.5-0ubuntu0.15.04.1) over (1.5.5-0ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.10.1-0ubuntu5) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu3) ...
Processing triggers for bamfdaemon (0.5.1+15.04.20150202-0ubuntu1) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Processing triggers for mime-support (3.58ubuntu1) ...
Processing triggers for dbus (1.8.12-1ubuntu5) ...
Processing triggers for systemd (219-7ubuntu4) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.14-0ubuntu1) ...
Setting up libpam-systemd:amd64 (219-7ubuntu4) ...
Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.38.0-3ubuntu2.2) ...
Setting up libcurl3:amd64 (7.38.0-3ubuntu2.2) ...
Setting up libgudev-1.0-0:amd64 (1:219-7ubuntu4) ...
Setting up libnm-util2:amd64 (0.9.10.0-4ubuntu15.1) ...
Setting up libnm-glib-vpn1:amd64 (0.9.10.0-4ubuntu15.1) ...
Setting up libnm-glib4:amd64 (0.9.10.0-4ubuntu15.1) ...
Setting up ca-certificates (20141019ubuntu0.15.04.1) ...
Setting up firefox (37.0.2+build1-0ubuntu0.15.04.1) ...
Please restart all running instances of firefox, or you will experience problems.
Setting up gir1.2-gudev-1.0 (1:219-7ubuntu4) ...
Setting up wpasupplicant (2.1-0ubuntu7.1) ...
Setting up network-manager (0.9.10.0-4ubuntu15.1) ...
Please enter passphrase for disk Crucial_CT250MX200SSD4 (cryptswap1) on none! 

Broadcast message from root@username-XPS-13-9343 (Thu 2015-04-30 22:20:47 EDT):

Password entry required for 'Please enter passphrase for disk Crucial_CT250MX200SSD4 (cryptswap1) on none!' (PID 19822).
Please enter password with the systemd-tty-ask-password-agent tool!

Please enter passphrase for disk Crucial_CT250MX200SSD4 (cryptswap1) on none! 
Setting up usb-creator-common (0.2.67ubuntu0.1) ...
Setting up usb-creator-gtk (0.2.67ubuntu0.1) ...
Setting up oxideqt-codecs:amd64 (1.6.5-0ubuntu0.15.04.1) ...
Setting up liboxideqtcore0:amd64 (1.6.5-0ubuntu0.15.04.1) ...
Setting up liboxideqtquick0:amd64 (1.6.5-0ubuntu0.15.04.1) ...
Setting up liboxideqt-qmlplugin:amd64 (1.6.5-0ubuntu0.15.04.1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.21-0ubuntu4) ...
Processing triggers for ca-certificates (20141019ubuntu0.15.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs... 0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....done.
username@username-XPS-13-9343:~$ 

Ai đó đã đăng một vấn đề tương tự đây, nhưng điều đó có vẻ liên quan đến OpenVPN mà tôi không sử dụng. Tôi không có /etc/default/openvpn tập tin anyway.

Làm cách nào để khắc phục vấn đề này?


22
2018-05-01 04:02


gốc


Tôi không bao giờ sử dụng mã hóa, thư mục mẹ / home được gắn khá sớm trong quá trình khởi động. Bạn có chắc bạn không phải cung cấp thông tin vào thời điểm này không. - rhubarbdog
Tôi có cùng một vấn đề như bạn, tôi không nhớ phải gõ mật khẩu khi khởi động nhưng nó gây phiền nhiễu phải gõ mật khẩu 10 lần trong khi cập nhật - Kempe
Nếu nó giúp bất cứ ai, giải pháp của tôi là để bình luận ra phân vùng trao đổi thường xuyên trong /etc/fstab và để lại các cryptswap uncommented - Wolf


Các câu trả lời:


Đó là một vấn đề đã biết, cần được khắc phục sớm:

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ecryptfs-utils/+bug/1447282

Tóm lại: Trong một số trường hợp, systemd không nhận dạng được sự hoán đổi mã hóa một cách chính xác và nhắc nhở mật khẩu chưa bao giờ được thiết lập. Swap luôn được mã hóa trong trường hợp mã hóa cho nhà đã được kích hoạt khi userdata có thể được hoán đổi và sau đó trở thành không được mã hóa.


9
2018-05-03 09:21Cảm ơn những người đứng đầu - Tôi đã không chấp nhận câu trả lời khác để không đánh lừa người khác. An ninh là khá quan trọng đối với tôi, vì vậy nó sẽ thực sự tốt đẹp nếu bạn có thể thêm một số hướng dẫn về cách an toàn đảo ngược các bước được cung cấp bởi kempe (mà không vi phạm bất cứ điều gì). Hiện có cách giải quyết an toàn hơn không? Và khi họ sửa lỗi này, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến các bản cài đặt mới hoặc các bản cài đặt hiện tại? - Blossoming_Flower
Bạn có cách đảo ngược nó trong liên kết ở cuối câu trả lời của tôi - Kempe
Điều này đã từng được sửa chưa? Tôi đang ở 15,10 và tôi vẫn có vấn đề này. - Matt
Vẫn không cố định trong 16.04 LTS. Câu trả lời này không có cách giải quyết nào phù hợp với tôi. - Day


Đây không phải là giải pháp đúng và như Christian nói trong các bình luận dưới đây nó sẽ làm cho nó kém an toàn hơn. Nhưng nếu mã hóa không phải là một ưu tiên cho bạn, bạn có thể sử dụng cách giải quyết này.

Đầu tiên tìm phân vùng có trao đổi

sudo fdisk -l
[sudo] password for kempe: 

Disk /dev/sda: 233,8 GiB, 251000193024 bytes, 490234752 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B59D4149-AC8E-4B71-B51F-8926B2E82C14

Device     Start    End  Sectors  Size Type
/dev/sda1    2048  409599  407552  199M EFI System
/dev/sda2   409640 253319775 252910136 120,6G Apple HFS/HFS+
/dev/sda3 253321216 269320191 15998976  7,6G Linux swap
/dev/sda4 269320192 490233855 220913664 105,3G Linux filesystem

Trong trường hợp hoán đổi của tôi đang bật /dev/sda3

sau đó tắt hoán đổi

sudo swapoff -a

vô hiệu hóa cryptswap

sudo cryptsetup remove /dev/mapper/cryptswap1

Loại bỏ dòng tương ứng trong / etc / crypttab. Tôi chỉ có một dòng trong đó nhưng bạn có thể có nhiều hơn để chắc chắn rằng bạn loại bỏ chính xác

sudo vim /etc/crypttab 

Thiết lập vùng trao đổi mới (nhớ đầu ra fstab)

sudo /sbin/mkswap /dev/sda3
sudo swapon /dev/sda3

và cuối cùng sửa dòng fstab

sudo vim /etc/fstab

thay thế /dev/mapper/cryptswap1 với /dev/sda3

Bật và tắt tính năng trao đổi được mã hóa - Ubuntu


8
2018-05-01 07:11Cảm ơn bạn! Chỉ có sự khác biệt đối với tôi là /dev/mapper/cryptswap1 không tồn tại đối với tôi. Tôi tự hỏi điều gì đã gây ra điều này. Có thể là một lỗi trong trình cài đặt 15.04. - Blossoming_Flower
Tất nhiên rồi. Tôi đã không kích hoạt nó ít nhất - Kempe
Anwer này là NGUY HIỂM SAU! Nó thực sự là phá vỡ an ninh. Swap-không gian được mã hóa ngẫu nhiên quá, khi nhà được mã hóa, vì dữ liệu người dùng có thể được đổi chỗ !! Trên thực tế, có vẻ là một vấn đề trong systemd gây ra để nhắc cho một mật khẩu ngay cả đối với phân vùng được mã hóa ngẫu nhiên nhưng giải pháp này chỉ phá vỡ các khái niệm về mã hóa! - Christian
Bạn đã có nó. Bạn có lẽ đã không nhận thấy. Swap luôn được mã hóa khi nhà được mã hóa. Có vẻ là một vấn đề hệ thống. Không nên có lời nhắc cho mật khẩu vì không có mật khẩu. Khi dữ liệu trên trao đổi không liên quan sau khi khởi động lại, khóa mã hóa được tạo ngẫu nhiên trên mỗi lần khởi động. lists.launchpad.net/touch-packages/msg72437.html - Christian
yeah có lẽ tôi chỉ không nhận thấy nó, nhưng hành vi trong 15.04 với câu hỏi mật khẩu cho tất cả mọi thứ bạn làm và nhiều lần cho mỗi lệnh là NGUY HIỂM gây khó chịu và có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn ... - Kempe


Tôi đã có thể giải quyết vấn đề này bằng các bước sau:

Từ dấu nhắc lệnh, hãy chạy gnome-disks

Tìm thiết bị nào là ổ đĩa trao đổi của bạn. Tôi đã /dev/sda3

ls -l /dev/disk/by-uuid/

Tìm ID được liên kết với phân vùng trao đổi của bạn

sudo vim /etc/crypttab

Trên dòng bắt đầu bằng cryptswap1, thay đổi phần UUID =… thành / dev / disk / by-id / ID-HERE. Lưu và khởi động lại.

Nếu bạn vẫn được nhắc nhập mật khẩu, hãy chạy:

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdaX bs=512 count=20480

Khởi động lại.


6
2018-01-14 04:541 làm việc cho tôi trong 16.04 LTS. Tôi đã phải làm dd lệnh và khởi động lại. Cảm ơn! - Day


Chạy sudo fdisk -l để tìm phân vùng trao đổi (tức là / dev / sda6)

Lấy UUID trong / etc / crypttab hoặc sudo blkid cho / dev / sda6 (thay thế thiết bị bằng trao đổi của bạn)

Chạy sudo swapoff /dev/sda6

Chạy sudo mkswap -U UUID /dev/sda6 (thay thế UUID và thiết bị bằng trao đổi của bạn)

Nối thêm ,offset=1024 đến cuối dòng cryptswap trong / etc / crypttab

Thêm "/ dev / mapper / cryptswap1 không hoán đổi sw 0 0" vào / etc / fstab

Chạy sudo update-initramfs -u

Chạy sudo swapon -a

Kiểm tra trao đổi đang hoạt động với sudo systemctl status /dev/mapper/cryptswap


1
2017-07-28 16:52

Vấn đề này vẫn tồn tại ngay cả trên Ubuntu 15.10. Tôi đã thực hiện giải pháp tạm thời - tắt mã hóa cho phân vùng trao đổi (nhà vẫn được mã hóa). Điều này hướng dẫn đã làm việc cho tôi trong trường hợp này. Yêu cầu mật khẩu này không còn đe dọa tôi trên hệ thống khởi động và cập nhật phần mềm nữa.

Có lẽ, sau này tôi sẽ bật mã hóa của phân vùng trao đổi trở lại (sử dụng cùng một hướng dẫn), khi tôi biết, lỗi này đã được sửa.


1
2018-03-15 05:49Vấn đề này vẫn tồn tại ngay cả trên Ubuntu 16.04 LTS !!! Đã làm như vậy, đã tắt mã hóa cho phân vùng trao đổi. - dxvargas


Giải pháp tốt nhất là hủy kích hoạt (uncomment) đường hoán đổi cổ điển trong fstab (không phải là người lập bản đồ). nếu bạn sau đó khởi động lại và gõ sudo swapon --summary bạn sẽ nhận được một phân vùng trao đổi trên / dev / dm-X (thường là 0). Nếu có, hãy khóc hạnh phúc đang hoạt động tốt.


0
2018-06-30 18:12

Là một giải pháp thay thế để giải quyết lỗi, quá trình init có thể được chuyển sang khởi động, vì đây là lỗi liên quan đến systemd. Đây được tuyên bố rằng mới nổi có thể được sử dụng như một giải pháp thay thế.

Để làm như vậy, cách dễ nhất là cài đặt gói tương ứng:

sudo apt-get install upstart-sysv

Sau khi cài đặt, bạn vẫn có thể khởi động hệ thống bằng systemd trong menu phụ "Advanced options for Ubuntu" grub, với tùy chọn có tên "Ubuntu, với Linux ... (systemd)."


0
2017-08-04 09:25