Câu hỏi pip3 không hoạt động


Khi tôi cố gắng cài đặt một gói bằng pip3 (pip3 install tensorflow), tôi nhận được thông báo này:

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 33, in vendored
  __import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0)
ImportError: No module named 'pip._vendor.pkg_resources'

Trong khi xử lý ngoại lệ trên, một ngoại lệ khác đã xảy ra:

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/pip3", line 9, in <module>
  from pip import main
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/__init__.py", line 13, in <module>
  from pip.exceptions import InstallationError, CommandError, PipError
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/exceptions.py", line 6, in <module>
  from pip._vendor.six import iteritems
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 75, in <module>
  vendored("pkg_resources")
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 36, in vendored
  __import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 634, in _load_backward_compatible
 File "/usr/share/python-wheels/pkg_resources-0.0.0-py2.py3-none-any.whl/pkg_resources/__init__.py", line 2927, in <module>
 File "/usr/share/python-wheels/pkg_resources-0.0.0-py2.py3-none-any.whl/pkg_resources/__init__.py", line 2913, in _call_aside
 File "/usr/share/python-wheels/pkg_resources-0.0.0-py2.py3-none-any.whl/pkg_resources/__init__.py", line 2952, in _initialize_master_working_set
 File "/usr/share/python-wheels/pkg_resources-0.0.0-py2.py3-none-any.whl/pkg_resources/__init__.py", line 956, in subscribe
 File "/usr/share/python-wheels/pkg_resources-0.0.0-py2.py3-none-any.whl/pkg_resources/__init__.py", line 2952, in <lambda>
 File "/usr/share/python-wheels/pkg_resources-0.0.0-py2.py3-none-any.whl/pkg_resources/__init__.py", line 2515, in activate
 File "/usr/share/python-wheels/pkg_resources-0.0.0-py2.py3-none-any.whl/pkg_resources/__init__.py", line 2097, in declare_namespace
 File "/usr/share/python-wheels/pkg_resources-0.0.0-py2.py3-none-any.whl/pkg_resources/__init__.py", line 2047, in _handle_ns
 File "/usr/share/python-wheels/pkg_resources-0.0.0-py2.py3-none-any.whl/pkg_resources/__init__.py", line 2066, in _rebuild_mod_path
AttributeError: '_NamespacePath' object has no attribute 'sort'

Tôi đã cố gắng để gỡ bỏ cài đặt và cài đặt pip3 nhưng nó không giải quyết được vấn đề. Nhưng ngay cả khi tôi cố gắng kiểm tra phiên bản của pip3 tôi cũng nhận được cùng một thông điệp.


3
2018-03-06 14:27


gốc


bạn đã thực thi lệnh nào gây ra lỗi? - Yaron
SO Q & A có thể liên quan - Yaron


Các câu trả lời: