Câu hỏi Không thể kết nối Iphone 5s


Làm cách nào để gắn Iphone 5S vào 14.04 của tôi?

Tôi đã thi hành

sudo apt-get install libimobiledevice-utils ifuse
idevicepair unpair && idevicepair pair

như đã đề cập trong http://www.upubuntu.com/2012/02/fix-unhandled-lockdown-error-when.html nhưng tôi không nhận được

ERROR: Pairing with device 3210ad9523e3c5a47934707dfdf2d8dfd8cce1fe failed with unhandled error code -20

3
2018-03-10 14:24


gốc


tương tự askubuntu.com/questions/458641/…  askubuntu.com/questions/662668/… Chung: askubuntu.com/questions/151584/… - Rinzwind
Hmmm ... nói cách đơn giản, gắn Iphone vào Linux không được hỗ trợ trực tiếp? - maan81
Sắp xếp của ... nó có vẻ như nó có kết quả hỗn hợp: -X Đối với một số nó hoạt động cho một số nó không. Kỳ dị. Hy vọng rằng ai đó có nhiều kiến ​​thức hơn sẽ xuất hiện ;-) - Rinzwind
Nó được cài đặt sẵn trong một bản phân phối cụ thể và nó hoạt động nhưng tôi nghĩ rằng nó không được phép nói về các bản phân phối khác ở đây ... - Alexiy


Các câu trả lời: