Câu hỏi Ubuntu Server cài đặt phiên bản cũ của Firefox


Cách tốt nhất để quay lại phiên bản Firefox trên máy chủ Ubuntu là gì. Đây là một máy chủ không có GUI nên dòng lệnh là thứ duy nhất có thể được sử dụng.

Ngoài ra một khi bạn cài đặt phiên bản cũ làm thế nào để bạn nói nó là chính xác bởi số phiên bản?

Ví dụ, ngay bây giờ tôi nhận được những điều sau đây

$ /usr/bin/firefox --version
Mozilla Firefox 22.0

Tôi muốn quay lại phiên bản 21.0 nhưng khi tôi cài đặt một phiên bản khác thì lệnh đó không còn hoạt động nữa.

Lý do tại sao tôi muốn cài đặt phiên bản cũ hơn là kiểm tra Selenium không hoạt động trên phiên bản hiện tại.

Đây là một bài viết tôi đã theo dõi, ngoại trừ tôi đã phải sử dụng wget thay vì công cụ tải xuống GUI: Làm thế nào để cài đặt các phiên bản trước của Firefox trong Ubuntu 12.04.


3
2017-07-10 19:04


gốc
Các câu trả lời: