Câu hỏi Cách thay đổi mức ưu tiên của quá trình bằng dòng lệnh [duplicate]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi đã nhận được vấn đề sau khi tôi sử dụng lệnh này:

renice -19 1744 

enter image description here


2
2018-05-30 21:37


gốc
Các câu trả lời:


Nó không yêu cầu quyền root thấp hơn ưu tiên của bất kỳ quy trình nào bạn sở hữu:

$ sleep 100 &
[1] 6965
$ renice 19 6965
6965 (process ID) old priority 0, new priority 19

Nâng cao mức độ ưu tiên không yêu cầu quyền root:

$ renice -19 6965
renice: failed to set priority for 6965 (process ID): Permission denied

$ sudo renice -19 6965
6965 (process ID) old priority 0, new priority -19

Tóm lại, việc tăng mức độ ưu tiên yêu cầu đặc quyền root: sử dụng sudo.


5
2018-05-30 21:53