Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể biết liệu một môi trường máy tính để bàn được cài đặt trên Ubuntu thông qua dòng lệnh?


Làm thế nào tôi có thể biết liệu một môi trường máy tính để bàn được cài đặt trên Ubuntu? Tôi chỉ có thể truy cập máy tính từ xa thông qua dòng lệnh.


2
2018-02-02 15:34


gốc
Các câu trả lời:


Chúng được lưu trữ trong /usr/share/xsessions.

Chạy lệnh này:

$ ls -l /usr/share/xsessions

Ví dụ về đầu ra khi có ít nhất một môi trường máy tính để bàn được cài đặt:

franck@server:~$ ls -l /usr/share/xsessions
total 16
-rw-r--r-- 1 root root 4294 Mar 21  2014 xfce.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 5607 Jul 15  2014 xubuntu.desktop

Ví dụ về đầu ra khi không có môi trường màn hình nào được cài đặt:

franck@server:~$ ls -l /usr/share/xsessions
ls: cannot access '/usr/share/xsessions': No such file or directory

4
2018-02-02 15:39