Câu hỏi Cài đặt libmtp


Khi tôi cố gắng để chạy điều này trong thiết bị đầu cuối, tôi đã nhận này:

badar:~$ sudo apt-get install libmtp
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package libmtp

2
2017-08-19 14:11


gốc
Các câu trả lời:


libmtp không tồn tại trong kho lưu trữ chính thức của Ubuntu. Những gì bạn đang tìm kiếm có lẽ libmtp9, bạn có thể cài đặt bằng:

sudo apt-get install libmtp9

3
2017-08-19 14:14