Câu hỏi Làm cách nào để áp dụng các cấu hình màu trong Xfce?


Trong GNOME, bạn có thể sử dụng Trình quản lý màu GNOME. Nhưng làm thế nào tôi có thể làm điều này trong Xfce?


2
2017-11-23 14:23


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể truy cập trình quản lý màu trên xfce bằng cách chạy colormgr.

Nếu bạn muốn áp dụng một hồ sơ màu:

sudo apt-get install xcalib -y

Áp dụng tệp ICM với:

xcalib profilename.icm

Hoàn nguyên các thay đổi với xcalib -c.

Lưu ý rằng thay đổi sẽ không ở lại khi khởi động lại, vì vậy bạn sẽ cần phải thêm xcalib profilename.icm lệnh để khởi động ứng dụng.


3
2017-11-23 14:31Bạn cũng sẽ cần xiccd để chạy toàn bộ hồ sơ, xem askubuntu.com/q/427821/25639 - unhammer