Câu hỏi Nếu tôi sử dụng && để chạy hai lệnh - tôi có cần đặt sudo trong một hoặc hai lần không?


Giả sử tôi có lệnh sau

curl -Lo .amb j.mp/docker-ambari && . .amb && amb-deploy-cluster

(giả sử điều này đang chạy trên lang thang - vì vậy không phải là một máy thực)

Và tôi biết tôi có vấn đề về quyền và muốn thêm sudo - tôi có cần thêm nó một lần không:

sudo curl -Lo .amb j.mp/docker-ambari && . .amb && amb-deploy-cluster

Hoặc nhiều hơn?

sudo curl -Lo .amb j.mp/docker-ambari && sudo . .amb && sudo amb-deploy-cluster

2
2017-08-25 12:15


gốc


Đây là một câu hỏi hay! - Luke


Các câu trả lời:


Có, bạn phải sử dụng sudo cho mỗi lệnh hoặc là 

bạn có thể dùng

sudo sh -c "gedit first; gedit second"

Ở trên tạo ra một tài liệu đầu tiên và thứ hai với các gói tin gốc. Phân tách các lệnh bằng dấu chấm phẩy ;


2
2017-08-25 12:31