Câu hỏi Tại sao thiết bị đầu cuối gnome mở ở một nơi xa lạ?


Từ kinh nghiệm của tôi, (html, công cụ máy tính nói chung) các dây bắt đầu ở trên cùng bên trái là (0,0) và đi xuống góc dưới bên phải tùy thuộc vào màn hình của bạn lớn như thế nào (800.600).

Vậy tại sao khi tôi vị trí gnome-terminal nó không đi nơi tôi mong đợi?

gnome-terminal --title="abvtrm" --geometry 80x10-0-0

Điều này nên đi ở phía trên bên trái? Nhưng nó đi đúng trung tâm:

enter image description here

Tại sao? Và làm thế nào để có được nó ở góc trên cùng?


2
2017-08-26 11:39


gốc
Các câu trả lời:


Hoặc làm theo lệnh:

gnome-terminal --title="abvtrm" --geometry 80x10+1366+768

(Ở đây tôi đã sử dụng +1366+768  bởi vì độ phân giải màn hình của tôi là 1366x768).

Nếu độ phân giải màn hình của bạn là (let) n1xn2; sau đó sử dụng nó như sau:

gnome-terminal --title="abvtrm" --geometry 80x10+n1+n2

Điều này sẽ cho đầu ra của cửa sổ mở tại dưới cùng + bên phải!


Để tìm nhanh độ phân giải màn hình chạy lệnh sau:

$ xrandr --current | grep '*'

1
2017-08-26 12:50Trong câu trả lời của tôi, n1 =$(xrandr --current | grep '*' | cut -d " " -f 4 | cut -d "x" -f 1) & n2 =$(xrandr --current | grep '*' | cut -d " " -f 4 | cut -d "x" -f 2). - Pandya


Điều này là do một sai lầm nhỏ trong lệnh:

gnome-terminal --title="abvtrm" --geometry 80x10-0-0

sẽ đến đó - xem -0-0

gnome-terminal --title="abvtrm" --geometry 80x10+0+0

sẽ đi lên đầu - xem +0+0.

man X | grep corner 

Cảm ơn @pandya

đưa ra những điều sau đây:

four corners of the screen using the following specifications:
    +0+0  upper left hand corner.
    -0+0  upper right hand corner.
    -0-0  lower right hand corner.
    +0-0  lower left hand corner.

1
2017-08-26 11:39