Câu hỏi Ubuntu 14.04 và tcsh


Tôi đã thử phương pháp được đề xuất để cài đặt vỏ TCSH trong Ubuntu 14.04,

sudo apt-get install tcsh

nhưng nhận được thông báo:

Unable to locate package tcsh

Có thứ gì khác mà tôi cần tải xuống không?


2
2017-08-24 09:19


gốc


Bạn có chạy sudo apt-get update trước khi cài đặt tcsh không? - rishiag


Các câu trả lời:


Trong hệ thống của tôi:

[romano:~] % apt-cache policy tcsh 
tcsh:
  Installed: (none)
  Candidate: 6.18.01-2
  Version table:
     6.18.01-2 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe amd64 Packages

... vì vậy bạn cần phải bật "vũ trụ". Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách chọn "Phần mềm và Cập nhật" trong dấu gạch ngang và:

enter image description here


2
2017-08-24 11:59