Câu hỏi Ubuntu Trusty - bản phát hành Debian tương ứng? Wheezy hoặc Squeeze?


Tôi muốn cài đặt Dotdeb trên Ubuntu trusty, Release 14.04 và tôi đã tự hỏi phiên bản của các gói có sẵn cho Debian Tôi nên chọn. Wheezy hoặc là Squeeze?


2
2017-08-14 13:00


gốc


Không ai trong số họ có vẻ phù hợp, nhưng nếu bạn phải chọn một trong số đó, nó chắc chắn sẽ là Wheezy. Xem askubuntu.com/questions/445487/… - Jacob Vlijm
kiểm tra [Phiên bản Ubuntu nào tương đương với Debian Squeeze?] [1] An toàn nhất để kiểm tra máy ảo trước. [1]: askubuntu.com/questions/445487/…


Các câu trả lời:


squeeze là quá cũ đối với Ubuntu 14.04. Nếu bạn phải, sử dụng wheezy. Tôi khuyên bạn nên chống lại nó hoàn toàn và yêu cầu người bảo trì cho một bản phát hành Ubuntu.


2
2017-08-14 13:04