Câu hỏi Liên kết tài liệu trong tệp được thay thế


Trong nautilus tức là, files liên kết tài liệu trong thanh bên được thay thế bằng một số liên kết khác. Tôi nên làm gì?

chú thích: Tôi đã xóa tên người dùng của mình trong ảnh chụp màn hình.enter image description here
Đầu ra của ls -l ~ Là:

total 684
-rw-rw---- 1 sony sony  3039 Jul 18 11:28 add_user
drwx------ 2 root root  4096 Jun 27 19:58 auth
drwxrwxr-x 3 sony sony  4096 Jun 10 18:37 conky-manager
drwxr-xr-x 2 sony sony  4096 Jul 29 16:24 Desktop
-rw-rw-r-- 1 sony sony 97117 Jul 15 19:23 D-Link DSL-2730U.pdf
drwxr-xr-x 3 sony sony  4096 Aug 8 21:45 Documents
drwxr-xr-x 21 sony sony 16384 Aug 9 16:08 Downloads
-rw-rw-r-- 1 sony sony 74325 Jul 12 09:38 DSL Router.pdf
drwxr-xr-x 2 sony sony  4096 May 23 00:15 dwhelper
drwxrwxr-x 3 sony sony  4096 May 14 05:51 Etoys
-rw-r--r-- 1 sony sony  8980 Apr 19 03:31 examples.desktop
drwxrwxr-x 4 sony sony  4096 Jun 5 22:44 GTA San Andreas User Files
-rw-rw-r-- 1 sony sony 78538 Jun 28 11:53 hardinfo_report.html
-rw-rw-r-- 1 sony sony 137357 May 16 14:45 history.dat
-rw-r--r-- 1 root root   0 Jul 18 15:33 locate
-rw-rw-r-- 1 sony sony 118781 May 25 10:24 mozilla.pdf
drwxr-xr-x 4 sony sony  4096 Aug 9 15:46 Music
-rw-rw-r-- 1 sony sony  417 Jun 13 18:51 mwf_config
drwxrwxr-x 2 sony sony  4096 May 22 10:20 My Games
-rwxrwxr-x 1 sony sony 31684 Jul 15 22:41 openvas-check-setup
drwxrwxr-x 3 sony sony  4096 Jul 23 11:38 openvas-src
drwxr-xr-x 18 sony sony 28672 Aug 9 20:24 Pictures
lrwxrwxrwx 1 sony sony   36 May 22 03:47 PlayOnLinux's virtual drives -> /home/sony/.PlayOnLinux//wineprefix/
drwx------ 2 root root  4096 Jun 27 19:58 plugins
drwxr-xr-x 2 sony sony  4096 May 24 17:02 Public
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Jun 7 11:30 RECOVERED_FILES
drwx------ 2 sony sony  4096 Jul 19 11:46 scripts
drwxrwxr-x 2 sony sony  4096 May 6 17:38 softwares
drwxr-xr-x 2 sony sony  4096 Jun 4 14:33 SpringLobby
lrwxrwxrwx 1 sony sony   18 May 14 19:08 squeak -> /home/sony/.squeak
drwxr-xr-x 2 sony sony  4096 Apr 19 03:38 Templates
drwxr-xr-x 3 sony sony  4096 Jul 2 13:19 Videos
drwxrwxr-x 2 sony sony  4096 Jul 29 12:26 VirtualBox VMs
drwxrwxr-x 3 sony sony  4096 May 10 21:25 WebCam Media

Đầu ra của cat .config/user-dirs.dirs Là:

# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
# 
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Downloads"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Templates"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Music"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Pictures"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Videos"

2
2017-08-09 15:01


gốc


Đầu ra của ls -l ~ và cat .config/user-dirs.dirs? Ngoài ra, bất kỳ ý tưởng gì có thể đã gây ra điều này? Bạn có thay đổi / định cấu hình bất kỳ điều gì gần đây có thể gây ra điều này không? - Alaa Ali
@Alaa Ali Tôi đã thêm đầu ra. - M.Tarun


Các câu trả lời:


Có lẽ bằng cách nào đó thư mục đã được đổi tên bằng cách nào đó. Hãy thử đổi tên thư mục và xem.

Đây là những gì tôi đã làm, chỉ để tái tạo vấn đề. Tôi đã nhấp chuột phải vào thư mục tài liệu và đổi tên nó /home/xxxx/Downloads.

enter image description here

Sau đó đã làm cat .config/user-dirs.dirs đầu ra là dưới đây:

enter image description here 

Sau đó tôi đã đổi tên thư mục thành Documents và đã cat .config/user-dirs.dirsvà mọi thứ đã trở lại như trước.

enter image description here enter image description here


2
2017-08-09 17:40