Câu hỏi Skype sụp đổ khi khởi động sau khi cập nhật


Gần đây tôi đã cập nhật skype từ 4,2 lên 4,3. Bây giờ skype luôn luôn bị treo ngay lập tức sau khi bắt đầu mà không có bất kỳ thông báo lỗi nào. Tôi đang sử dụng Ubuntu 12.04.


2
2017-08-06 09:32


gốc
Các câu trả lời:


Hóa ra tôi chỉ cần xóa nội dung ẩn ~/.Skype trong thư mục chính của tôi.

Xóa thư mục con ~/.Skype/my-skype-username cũng sẽ giải quyết vấn đề.


2
2017-08-07 08:19đã không giải quyết vấn đề cho tôi ... - Denis