Câu hỏi Cài đặt hệ thống không mở [đã đóng]


Tôi có thể nhấp vào cài đặt hệ thống, tuy nhiên không có gì xảy ra.

Đầu ra của tôi khi cố mở nó trong terminal:

unity-control-center
libpulsecommon-4.0.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Failed to load module: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/unity-control-center-1/panels/libsound.so
libGL error: Couldn't dlopen libudev.so.1 or libudev.so.0, driver detection may be broken.
unity-control-center: ../../../../src/loader/loader.c:129: asserted_dlsym: Assertion `result' failed.
Aborted (core dumped)

2
2017-08-04 02:31


gốc


Câu hỏi này không phải là về phiên bản dev của ubuntu. Đó là trên LTS mới nhất (Tahr) - Gaurav Shirodkar


Các câu trả lời:


dường như là một gói bị thiếu mà bắt buộc phải mở cài đặt hệ thống.

sudo apt-get install --reinstall libpulse0

Lệnh trên sẽ cài đặt lại gói và nhận nếu thiếu bất kỳ thứ gì.

cài đặt nó và khởi động lại PC của bạn và thử lại.


2
2017-08-04 04:26điều này không hiệu quả với tôi - Ashish