Câu hỏi Có thể tự làm một lệnh dưới Ubuntu? [bản sao]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Ví dụ, tôi có thể đặt?

gb = cd /media/Dan/evolution

để mỗi khi tôi thực thi gb trong bash, tôi có thể cd vào thư mục cụ thể đó?

Tôi tìm thấy một cái gì đó trực tuyến, lệnh 'bí danh'. Nhưng có vẻ như không thể thực hiện công việc trên.

Có khả năng làm việc đó không? Làm sao?

# Tôi đang sử dụng Ubuntu 14.04


2
2017-07-15 14:57


gốc
Các câu trả lời:


Thêm vào

alias gb='cd /media/Dan/evolution'

cho bạn ~/.bashrc tệp và mọi lúc khi bạn nhập gb vỏ của bạn thay đổi thành thư mục /media/Dan/evolution.

Chạy lệnh dưới đây sẽ thêm một dòng vào .bashrc tập tin

echo  "alias gb='cd /media/Dan/evolution'" >> ~/.bashrc

Và sau đó khởi động lại thiết bị đầu cuối


2
2017-07-15 15:00