Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt android studio?


Tôi đã sử dụng lệnh sau để cài đặt android studio lên Ubuntu:

sudo apt-get install android-studio 

Tuy nhiên, thông báo sau xuất hiện:

E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem. 

Vấn đề là gì và cách giải quyết nó?


2
2017-07-11 13:14


gốc


Bạn đã thử chạy chưa sudo dpkg --configure -a? - Mitch


Các câu trả lời:


Bạn có thể chạy một cách an toàn những gì đầu ra apt-get nói:

sudo dpkg --configure -a

Nó sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Lệnh này cấu hình tất cả các gói đã được giải nén nhưng chưa được cấu hình. Xem:

man dpkg

để biết thêm chi tiết.


2
2017-07-11 13:26gì sudo dpkg --configure -a làm gì? - user2162652
Tôi đã cập nhật câu trả lời của tôi về nhận xét của bạn.