Câu hỏi đầu nói pr của iwlwifi là -51


Sự hiểu biết của tôi là giá trị pr là tốt đẹp +20. Vậy làm thế nào một quy trình có giá trị pr nhỏ hơn 0?

PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
619 root   -51  0   0  0  0 S  3.6 0.0  5:37.44 [irq/46-iwlwifi]

2
2017-07-11 09:24


gốc


Có lẽ, bởi vì nó đã xảy ra ở đây? - Tim


Các câu trả lời:


PR đây là giá trị của ưu tiên thời gian thực, bạn có thể kiểm tra giá trị của nó cho irq/47-iwlwifi với ps chỉ huy:

$ ps -eo pid,rtprio,ni,pri,comm 
 PID RTPRIO NI PRI COMMAND
[...]
 497   50  - 90 irq/47-iwlwifi

Nguồn.


2
2017-07-11 09:56Cảm ơn, top đã nói với tôi nó là một giá trị tiêu cực, và khi tôi đã làm nghiên cứu tôi đã được thông báo rằng giá trị nằm trong khoảng 0 đến 99, vì vậy tôi chỉ không chắc chắn. - blanket_cat