Câu hỏi Không thể khóa Spotify thành trình khởi chạy


Sau khi nâng cấp lên Ubuntu 14.04 và Spotify 0.9.10, tôi không còn có thể khóa biểu tượng Spotify cho trình khởi chạy nữa. Tùy chọn vẫn ở đó, nhưng việc nhấp vào "Khóa để khởi chạy" không thực hiện được gì và các nhấp chuột phải tiếp theo cho thấy tùy chọn vẫn là "Khóa để khởi chạy" thay vì "Mở khóa từ trình khởi chạy".

Bất kỳ ý tưởng?


2
2018-06-24 06:13


gốc
Các câu trả lời:


Tôi sẽ thử xóa Spotify khỏi trình khởi chạy và thêm lại. Cách khác, bạn có thể tạo Spotify.desktop tệp với các nội dung sau:

#!/usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Exec=/usr/bin/spotify
Name=Spotify
Icon=/opt/spotify/spotify-client/Icons/spotify-linux-512.png

Bạn sẽ có thể kéo trực tiếp tệp này vào trình khởi chạy từ trình duyệt tệp.


2
2018-06-24 11:35Thủ tục này tạo ra Biểu tượng trùng lặp (Spotify) trong trình khởi chạy vấn đề. - Luís de Sousa