Câu hỏi Làm cách nào để bảo vệ một ô riêng lẻ?


Tôi muốn bảo vệ tế bào đặc biệt trong libreoffice cal. Toàn bộ tấm được bảo vệ nhưng tế bào đơn không được bảo vệ. Vui lòng hướng dẫn tôi cách chúng tôi có thể bảo vệ một ô đơn lẻ trong LibreOffice?


2
2018-06-22 06:18


gốc
Các câu trả lời:


Bảo vệ tế bào có sẵn trong Định dạng -> Ô ... -> Bảo vệ ô. Kiểm tra xem "Được bảo vệ" có dấu chọn hay không.

Bạn có thể thấy ở phần lưu ý rằng việc bảo vệ tế bào chỉ hiệu quả sau khi bảng đã được bảo vệ. Để bảo vệ trang tính, hãy truy cập Công cụ -> Bảo vệ tài liệu -> Trang tính.


2
2018-06-22 06:33