Câu hỏi Cái gì '?', '.' và ký hiệu '+' có nghĩa là khi tôi chạy 'who-aH'?


Dấu cộng (+), dấu chấm hỏi (?) và dấu chấm (.) có nghĩa là trong cột nhàn rỗi khi tôi chạy who -aH? Tôi đã thử Google, nhưng kết quả là tất cả về biểu thức chính quy và ký tự đại diện.

CHỈNH SỬA:

Tôi đã tìm ra rằng giai đoạn (.) có nghĩa là người dùng hiện đang hoạt động. Vẫn không chắc chắn về hai người còn lại.

enter image description here


2
2018-05-31 05:33


gốc
Các câu trả lời:


Từ info who:

Sau mỗi tên đăng nhập, in một ký tự cho biết người dùng   Trạng thái thư:

`+' allowing `write' messages
 `-' disallowing `write' messages
 `?' cannot find terminal device

Mở rộng cùng một thông tin cho IDLE, dường như ? cho biết nó không thể xác định thời gian người dùng không sử dụng và . cho biết người dùng (thiết bị đầu cuối) hiện đang hoạt động.


2
2018-05-31 07:00