Câu hỏi Thay đổi định dạng ngày cho rượu (phần mềm Windows)


Khi tôi chạy một phần mềm windows với wine1.6 trên Ubuntu 14.04, nó sẽ yêu cầu thay đổi định dạng ngày thành dd / mm / yyyy.

enter image description here

Bây giờ làm gì? Làm thế nào tôi có thể thay đổi định dạng cho điều này?

Câu hỏi này không phải là về việc thay đổi định dạng ngày / giờ để hiển thị trong chỉ báo.


2
2018-05-31 13:58


gốc
Các câu trả lời:


 1. Mở Terminal, chạy:

  wine regedit
  
 2. Đi theo đường dẫn:

  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International
  
 3. Thay đổi mục nhập sShortDate đến dd/MM/yyyy (thông báo vốn M)

  screen


2
2018-06-01 20:00