Câu hỏi Làm thế nào để thay đổi "Keyboard Input Method System" thành "None" trong Ubuntu GNOME?


Mỗi khi tôi cài đặt phiên bản mặc định của Ubuntu 14.04 (với Unity), tôi đi đến "Language Support" và thay đổi tùy chọn "Keyboard Input Method System" thành "None", bởi vì tôi cần nó theo cách đó.

Hôm nay, tôi đã cài đặt Ubuntu GNOME 14.04 và tôi không thể tìm thấy tùy chọn "Keyboard Input Method System" ở bất cứ đâu. Làm cách nào để thay đổi điều này khi sử dụng Gnome Shell?

Cảm ơn đã quan tâm.


2
2018-05-26 18:52


gốc
Các câu trả lời:


Trong Terminal:

$ gnome-language-selector

Mở tab Ngôn ngữ, và ở đó bạn có thể chọn IBus hoặc None.


1
2017-09-14 03:28

Bạn có thể dùng im-config để thay đổi điều này. Hệ thống wil laccept của tôi ibus hoặc là xim. Sau này báo cáo là "không" trong GUI.

im-config -n ibus
im-config -n xim

1
2018-03-08 17:01