Câu hỏi Cài đặt Nodejs


Tôi đã cài đặt node.js và phiên bản là 0.6.12. Tôi đang cố gắng cập nhật nó nhưng những nỗ lực đó là vô ích. Mặc dù tôi đã cài đặt phiên bản mới nhất mà Terminal vẫn hiển thị phiên bản là 0.6.12 có nghĩa là quá trình cài đặt không thành công. Hãy giúp tôi . Ảnh chụp màn hình:

Terminal screenshot showing NodeJS v0.10.28 installed, v0.6.12 running


2
2018-05-25 07:41


gốc


Bạn đang chạy phiên bản Ubuntu nào? - Avinash Raj


Các câu trả lời:


Sử dụng -g cờ để cài đặt nodejs trên toàn cầu, ví dụ:

sudo n stable -g

0
2018-05-25 08:52

Bạn có thể cài đặt Node.js 0.10.28 trong Ubuntu 12.04 bằng cách sử dụng kho chứa tha ppa: chris-lea / node.js

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js

sudo apt-get update

sudo apt-get install nodejs

Có một trình quản lý gói cho Node.js trong kho lưu trữ chính của Ubuntu được gọi là NPM. Sử dụng trình quản lý gói này, bạn có thể cài đặt Node.js

sudo apt-get install npm

2
2018-05-25 07:59