Câu hỏi Cài đặt Ubuntu 14.04 trong windows 7


Bạn có thể cài đặt Ubuntu 14.04 với Wubi trong các cửa sổ 7 để có thể gỡ cài đặt từ cửa sổ 7 nếu muốn.


2
2018-05-04 03:06


gốc
Các câu trả lời:


Có, đó là cách trình cài đặt WUBI hoạt động. Ubuntu sẽ hiển thị như một chương trình trong Control Panel mà bạn có thể gỡ cài đặt.


2
2018-05-04 03:08Xem xét thêm hướng dẫn về nơi nhận Wubi hoặc liên kết đến hướng dẫn về cách sử dụng wubi để làm cho câu trả lời của bạn hữu ích hơn cho người dùng mới. - Clayton