Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể làm cho Compiz có Genie giảm thiểu hoạt hình?


Tôi đã cài đặt CCSM và bổ sung Compiz Plugins, bây giờ tôi muốn làm giảm thiểu và unminimize hình ảnh động có hiệu ứng genie (aka các hiệu ứng giảm thiểu trên OS X). Làm thế nào tôi có thể làm điều này trong CCSM?


2
2018-05-02 19:51


gốc
Các câu trả lời:


Mở ccsm, đi đến Effects - - Animations. Lựa chọn Minimize Action chuyển hướng.

Nhấp đúp vào hiệu ứng mặc định và sửa đổi nó:

enter image description here

enter image description here

Tinh chỉnh Duration như bạn muốn.


2
2018-05-02 20:34