Câu hỏi Danh sách đen Nouveau không hoạt động trên Ubuntu 14.04


Tôi biết có rất nhiều tài liệu về danh sách đen trình điều khiển Nouveau. Tuy nhiên các phương pháp bình thường không làm việc cho tôi. Tôi đã thử thêm các dòng dưới đây vào /etc/modprobe.d/blacklist.conf tập tin, tuy nhiên điều này không hoạt động. Nouveau vẫn được tải anyway.

blacklist nouveau
blacklist lbm-nouveau
options nouveau modeset=0
alias nouveau off
alias lbm-nouveau off

Tôi đã cố gắng vô hiệu hóa các mô-đun hạt nhân bằng cách sử dụng lệnh này:

echo options nouveau modeset=0 | sudo tee -a /etc/modprobe.d/nouveau-kms.conf

theo dõi bởi:

update-initramfs -u

nhưng nó không hoạt động. Nouveau vẫn được tải anyway.


2
2018-05-01 00:10


gốc


Tôi đã làm nó ngày hôm qua ... bạn đã khởi động lại chưa? kiểm tra điều này: askubuntu.com/questions/457850/… - Wagner Patriota
@Wagner Patriota Có, tôi đã khởi động lại. Tuy nhiên tôi không thấy làm thế nào mà liên kết áp dụng như tôi không gặp vấn đề nhận được trình điều khiển nvidia làm việc. Tôi thậm chí không thể danh sách đen nouveau. Tôi đã không cài đặt bất kỳ trình điều khiển đắn nào nào được nêu ra như nouveau đã được danh sách đen đầu tiên. - Sandman007
ồ chắc chắn, điều duy nhất chung là danh sách đen ... nó làm việc với tôi chỉ cần viết những dòng đó và khởi động lại ... - Wagner Patriota
@Wagner Patriota. Tôi chỉ nhận ra những gì bạn đang nói về. Tôi cảm thấy như thể bạn thậm chí không đọc bài viết của tôi đó là lý do tại sao tôi đã rất bối rối. Nếu bạn đọc OP tôi đã nói rằng tôi đã thêm những lệnh blacklist trong blacklist.conf của tôi. - Sandman007
@WagnerPatriota Ok của nó. Tôi chắc chắn tôi sẽ tìm thấy một cái gì đó trong vài ngày tới, và tôi sẽ đăng lại khi tôi làm. Cảm ơn một lần nữa vì sự giúp đỡ của bạn! - Sandman007


Các câu trả lời:


Bạn có thể cần phải chỉnh sửa grub để ngăn chặn hạt nhân không bao giờ tải nouveau lúc khởi động. Chạy các lệnh sau:

cp /etc/default/grub ~/grubbackup
sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nouveau.blacklist=1 /g' /etc/default/grub
sudo update-grub

Khởi động lại.


Tệp sẽ trông giống như sau:

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nouveau.blacklist=1 quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

Bạn có thể chạy lệnh sau để xác minh nội dung của tệp cần an toàn trước khi khởi động lại:

cat /etc/default/grub

Nếu bạn cần thực hiện thay đổi, bạn có thể chạy lệnh sau để chỉnh sửa tệp:

sudo nano /etc/default/grub

nhấn CTR+o để lưu tệp và sau đó nhấn CTRL+x để thoát khỏi nano.

Ngoài ra, đừng quên cập nhật grub sau khi thực hiện thay đổi:

sudo update-grub

2
2018-02-01 12:52là nó có thể cho bạn để đăng các nội dung của tập tin grub chứ không phải là lệnh sed (xin lỗi tôi không tốt ở sed). Ngay bây giờ dòng đó có dạng như sau: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "splash yên tĩnh" với các thay đổi của bạn, tôi tin rằng nó phải là GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "splash splash nouveau.blacklist = 1". Tôi có đúng không? Khi chơi với khởi động và O / S, tôi chỉ muốn thận trọng và cẩn thận để tiết kiệm vô số giờ để phục hồi sau này. Vui lòng làm rõ. - Ashu
@Ashu Ngoài ra, bạn cũng có thể bỏ qua cài đặt này, nếu cấu hình không hoạt động, bằng cách khởi động vào chế độ khôi phục hoặc an toàn. - mchid
tôi đã làm việc với việc đặt thêm nouveau.blacklist = 1 cho GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. Nhưng vui vì chúng tôi có một số cuộc thảo luận chuyên dụng và cam kết cho các thẻ nvidia để làm cho chúng hoạt động với Ubuntu. - Ashu