Câu hỏi Bản sao Errno 28 Không còn dung lượng trên thiết bị [đã đóng]


Ngoài các vấn đề khôi phục tập tin từ các bản sao Deja-Dup mà không có Nautilus, bản sao thậm chí không thể nói trên thiết bị nào nó thiếu không gian trong khi cố khôi phục một bản sao lưu lớn.


2
2018-04-29 01:39


gốc


Richard, Eric, Florian, Radu và Braiam. Giải Đáp này dành cho những người như tôi đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề. Báo cáo lỗi sẽ là về một cách khác, cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này bằng cách cải thiện duplicity chinh no. - int_ua


Các câu trả lời:


Vấn đề là với /tmp trong 1G tmpfs.

sudo mount -o bind /media/username/bigdisk/tmp /tmp

Đã giải quyết vấn đề.

Vui lòng viết một báo cáo lỗi chống lại duplicity về nó.


2
2018-04-29 01:39