Câu hỏi Lỗi cài đặt Matlab trên ubuntu 14.04 LTS


mỗi lần tôi cố gắng cài đặt MATLAB bằng lệnh này

muhammad@muhammad-Inspiron-N5050:~/Applications/matlab/forubuntu$ ./install 

nó hiển thị và đóng hộp cài đặt cho lệnh  ls -l /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiolibproxy.so lệnh. - ls: không thể truy cập lệnh: Không có tệp hoặc thư mục ls: không thể truy cập -: Không có tệp hoặc thư mục nào-rw-r - r-- 1 gốc gốc 10424 مارچ 27 23:05 / usr / lib / x86_64-linux-gnu / gio / modules / libgiolibproxy.so

Preparing installation files ...
-> DVD         = /home/muhammad/Applications/matlab/forubuntu
-> ARCH        = glnxa64
-> DISPLAY       = :0
-> TESTONLY      = 0
-> JRE_LOC       = /tmp/mathworks_8893/sys/java/jre/glnxa64/jre
-> LD_LIBRARY_PATH   = /tmp/mathworks_8893/bin/glnxa64

Command to run:
/tmp/mathworks_8893/sys/java/jre/glnxa64/jre/bin/java -Xmx512m -splash:"/home/muhammad/Applications/matlab/forubuntu/java/splash.png" -Djava.ext.dirs=/tmp/mathworks_8893/sys/java/jre/glnxa64/jre/lib/ext:/tmp/mathworks_8893/java/jar:/tmp/mathworks_8893/java/jar/ja_JP/:/tmp/mathworks_8893/java/jar/zh_CN/:/tmp/mathworks_8893/java/jarext:/tmp/mathworks_8893/java/jarext/axis2/:/tmp/mathworks_8893/java/jarext/guice/:/tmp/mathworks_8893/java/jarext/webservices/ com/mathworks/professionalinstaller/Launcher -root "/home/muhammad/Applications/matlab/forubuntu" -tmpdir "/tmp/mathworks_8893" 

Installing ...
/tmp/mathworks_8893/bin/glnxa64/libstdc++.so.6: file too short
Failed to load module: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiolibproxy.so
Exception in thread "main" com.google.inject.ProvisionException: Guice provision errors:

1) Error in custom provider, java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
 at com.mathworks.wizard.WizardModule.provideDisplayProperties(WizardModule.java:68)
 while locating com.mathworks.instutil.DisplayProperties
 at com.mathworks.wizard.ui.components.ComponentsModule.providePaintStrategy(ComponentsModule.java:76)
 while locating com.mathworks.wizard.ui.components.PaintStrategy
  for parameter 4 at com.mathworks.wizard.ui.components.SwingComponentFactoryImpl.<init>(SwingComponentFactoryImpl.java:111)
 while locating com.mathworks.wizard.ui.components.SwingComponentFactoryImpl
 while locating com.mathworks.wizard.ui.components.SwingComponentFactory
  for parameter 1 at com.mathworks.wizard.ui.WizardUIImpl.<init>(WizardUIImpl.java:62)
 while locating com.mathworks.wizard.ui.WizardUIImpl
 while locating com.mathworks.wizard.ui.WizardUI annotated with @com.google.inject.name.Named(value=BaseWizardUI)
 at com.mathworks.wizard.ui.UIModule.provideWizardUI(UIModule.java:50)
 while locating com.mathworks.wizard.ui.WizardUI
  for parameter 0 at com.mathworks.wizard.ExceptionHandlerImpl.<init>(ExceptionHandlerImpl.java:22)
 while locating com.mathworks.wizard.ExceptionHandlerImpl
 while locating com.mathworks.wizard.ExceptionHandler

1 error
  at com.google.inject.InjectorImpl$4.get(InjectorImpl.java:767)
  at com.google.inject.InjectorImpl.getInstance(InjectorImpl.java:793)
  at com.mathworks.wizard.WizardLauncher.startWizard(WizardLauncher.java:156)
  at com.mathworks.wizard.WizardLauncher.start(WizardLauncher.java:71)
  at com.mathworks.wizard.AbstractLauncher.launch(AbstractLauncher.java:27)
  at com.mathworks.wizard.AbstractLauncher.launchStandalone(AbstractLauncher.java:18)
  at com.mathworks.professionalinstaller.Launcher.main(Launcher.java:21)
Caused by: java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
  at com.google.inject.internal.ProviderMethod.get(ProviderMethod.java:106)
  at com.google.inject.InternalFactoryToProviderAdapter.get(InternalFactoryToProviderAdapter.java:48)
  at com.google.inject.InjectorImpl$4$1.call(InjectorImpl.java:758)
  at com.google.inject.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:811)
  at com.google.inject.InjectorImpl$4.get(InjectorImpl.java:754)
  at com.google.inject.spi.ProviderLookup$1.get(ProviderLookup.java:89)
  at com.google.inject.spi.ProviderLookup$1.get(ProviderLookup.java:89)
  at com.google.inject.internal.ProviderMethod.get(ProviderMethod.java:95)
  at com.google.inject.InternalFactoryToProviderAdapter.get(InternalFactoryToProviderAdapter.java:48)
  at com.google.inject.SingleParameterInjector.inject(SingleParameterInjector.java:42)
  at com.google.inject.SingleParameterInjector.getAll(SingleParameterInjector.java:66)
  at com.google.inject.ConstructorInjector.construct(ConstructorInjector.java:84)
  at com.google.inject.ConstructorBindingImpl$Factory.get(ConstructorBindingImpl.java:111)
  at com.google.inject.FactoryProxy.get(FactoryProxy.java:56)
  at com.google.inject.SingleParameterInjector.inject(SingleParameterInjector.java:42)
  at com.google.inject.SingleParameterInjector.getAll(SingleParameterInjector.java:66)
  at com.google.inject.ConstructorInjector.construct(ConstructorInjector.java:84)
  at com.google.inject.ConstructorBindingImpl$Factory.get(ConstructorBindingImpl.java:111)
  at com.google.inject.FactoryProxy.get(FactoryProxy.java:56)
  at com.google.inject.ProviderToInternalFactoryAdapter$1.call(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:45)
  at com.google.inject.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:811)
  at com.google.inject.ProviderToInternalFactoryAdapter.get(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:42)
  at com.google.inject.Scopes$1$1.get(Scopes.java:54)
  at com.google.inject.InternalFactoryToProviderAdapter.get(InternalFactoryToProviderAdapter.java:48)
  at com.google.inject.InjectorImpl$4$1.call(InjectorImpl.java:758)
  at com.google.inject.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:811)
  at com.google.inject.InjectorImpl$4.get(InjectorImpl.java:754)
  at com.google.inject.spi.ProviderLookup$1.get(ProviderLookup.java:89)
  at com.google.inject.spi.ProviderLookup$1.get(ProviderLookup.java:89)
  at com.google.inject.internal.ProviderMethod.get(ProviderMethod.java:95)
  at com.google.inject.InternalFactoryToProviderAdapter.get(InternalFactoryToProviderAdapter.java:48)
  at com.google.inject.ProviderToInternalFactoryAdapter$1.call(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:45)
  at com.google.inject.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:811)
  at com.google.inject.ProviderToInternalFactoryAdapter.get(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:42)
  at com.google.inject.Scopes$1$1.get(Scopes.java:54)
  at com.google.inject.InternalFactoryToProviderAdapter.get(InternalFactoryToProviderAdapter.java:48)
  at com.google.inject.SingleParameterInjector.inject(SingleParameterInjector.java:42)
  at com.google.inject.SingleParameterInjector.getAll(SingleParameterInjector.java:66)
  at com.google.inject.ConstructorInjector.construct(ConstructorInjector.java:84)
  at com.google.inject.ConstructorBindingImpl$Factory.get(ConstructorBindingImpl.java:111)
  at com.google.inject.FactoryProxy.get(FactoryProxy.java:56)
  at com.google.inject.ProviderToInternalFactoryAdapter$1.call(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:45)
  at com.google.inject.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:811)
  at com.google.inject.ProviderToInternalFactoryAdapter.get(ProviderToInternalFactoryAdapter.java:42)
  at com.google.inject.Scopes$1$1.get(Scopes.java:54)
  at com.google.inject.InternalFactoryToProviderAdapter.get(InternalFactoryToProviderAdapter.java:48)
  at com.google.inject.InjectorImpl$4$1.call(InjectorImpl.java:758)
  at com.google.inject.InjectorImpl.callInContext(InjectorImpl.java:804)
  at com.google.inject.InjectorImpl$4.get(InjectorImpl.java:754)
  ... 6 more
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at com.google.inject.internal.ProviderMethod.get(ProviderMethod.java:101)
  ... 54 more
Caused by: com.mathworks.instutil.JNIException: java.lang.UnsatisfiedLinkError: /tmp/mathworks_8893/bin/glnxa64/libinstutil.so: /tmp/mathworks_8893/bin/glnxa64/libstdc++.so.6: file too short
  at com.mathworks.instutil.NativeUtility.loadNativeLibrary(NativeUtility.java:39)
  at com.mathworks.instutil.NativeUtility.<init>(NativeUtility.java:24)
  at com.mathworks.instutil.DisplayPropertiesImpl.<init>(DisplayPropertiesImpl.java:10)
  at com.mathworks.wizard.WizardModule.provideDisplayProperties(WizardModule.java:75)
  ... 59 more
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: /tmp/mathworks_8893/bin/glnxa64/libinstutil.so: /tmp/mathworks_8893/bin/glnxa64/libstdc++.so.6: file too short
  at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
  at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
  at java.lang.Runtime.load0(Unknown Source)
  at java.lang.System.load(Unknown Source)
  at com.mathworks.instutil.NativeUtility.loadNativeLibrary(NativeUtility.java:37)

2
2018-04-26 08:42


gốc


đăng đầu ra của ls -l /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiolibproxy.so chỉ huy. - Avinash Raj
muhammad @ muhammad-Inspiron-N5050: ~ / Ứng dụng / matlab / forubuntu $ ls -l /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiolibproxy.so lệnh. - ls: không thể truy cập lệnh: Không có tập tin hoặc thư mục ls: không thể truy cập -: Không có tập tin hoặc thư mục nào-rw-r - r-- 1 root root 10424 مارچ 27 23:05 / usr / lib / x86_64-linux -gnu / gio / modules / libgiolibproxy.so - user274475
tập tin đó có hiện diện hay không? - Avinash Raj
@AvinashRaj ls: không thể truy cập lệnh .: Không có tệp hoặc thư mục nào ls: không thể truy cập -: Không có tệp hoặc thư mục nào -rw-r - r-- 1 gốc gốc 10424 مارچ 27 23:05 / usr / lib / x86_64- linux-gnu / gio / modules / libgiolibproxy.so - user274475
xin vui lòng gửi bình luận ở trên trong câu hỏi của bạn. - Avinash Raj


Các câu trả lời:


Vấn đề là trong [matlab / install / dir] / bin / glnxa64 / một liên kết tượng trưng được chuyển đổi thành một tập tin văn bản và không hoạt động như một liên kết nữa. Nó phải được thay thế bằng một cái mới.

cd bin/glnxa64
rm libstdc++.so.6
ln -s libstdc++.so.6.0.13 libstdc++.so.6

2
2018-05-01 05:55

Chỉ cần mở rộng câu trả lời của người dùng276568, nếu bạn đang cài đặt từ CDROM, hệ thống tệp chỉ được ghi.

Bạn có thể giải quyết vấn đề này với thư mục liên kết:

cp -dR [cdrom path]/bin/glnxa64/ /tmp
cd /tmp/glnxa64
rm libstdc++.so.6
ln -s libstdc++.so.6.* libstdc++.so.6
sudo mount -o bind /tmp/glnxa64/ [cdrom path]/bin/glnxa64/

Bạn cũng có thể sao chép nội dung CDROM vào một hệ thống tập tin có thể ghi.


0
2017-07-24 02:13