Câu hỏi Mỗi video trong chuyển động nhanh về phía trước 14.04


Không có âm thanh chỉ là chơi video nhanh chóng, không cần biết trình duyệt hoặc trình duyệt nào tôi sử dụng. Trong khi kiểm tra trong màn hình hệ thống pulseaudio ở mức độ ưu tiên rất cao. Tôi đã cố gỡ cài đặt và cài đặt lại âm thanh xung nhưng không có gì thay đổi .. Ngưng tất cả các plugin trong trình duyệt không có gì xảy ra.

một quan sát là trong khi chơi video trong youtube khi tôi kết thúc quá trình pulseaudio bằng cách sử dụng màn hình hệ thống video trở nên bình thường nhưng không có âm thanh ....


2
2018-04-26 10:38


gốc
Các câu trả lời:


Tôi gặp vấn đề này khi chọn đầu ra âm thanh thay thế. Nếu tôi có đầu ra tương tự được chọn tất cả là tốt. Bạn có nhiều hơn 1 đầu ra tùy chọn trong cài đặt âm thanh? Nếu bạn thử thay đổi nó.

enter image description here


2
2018-05-17 14:57