Câu hỏi Không thể mở ảnh trong Picasa trong Ubuntu 12.04?


Tôi đã cài đặt Picasa bằng rượu nho nhưng tôi không thể mở bất kỳ hình ảnh nào bằng Picasa vì không có bất kỳ tùy chọn nào của Picasa trong danh sách các ứng dụng có thể được thay đổi thành chương trình mặc định để mở tệp hình ảnh.


2
2018-04-25 22:28


gốc
Các câu trả lời:


mở picasa và đi đến công cụ-tùy chọn-loại tập tin sau khi đánh dấu tất cả -select ok Tools-options-file type

Tôi nghĩ rằng điều này giải quyết vấn đề của bạn nếu không giải quyết báo cáo tôi


1
2018-04-25 23:16

Tạo mục nhập dành cho máy tính để bàn cho Picasa như sau:

[Desktop Entry]
Version = 1.0
Icon ="path to your favorite icon"             
Type = Application
Exec = "Path to your wine program e.g. wine "c:\picasa.exe"

Thông tin về cách đặt giá trị cho .desktop tập tin có thể được tìm thấy đây.

và lưu nó thành /usr/share/applications/picasa.desktop

sau đó bạn sẽ có thể đặt nó làm trình xem hình ảnh mặc định của mình.


1
2018-04-25 23:28