Câu hỏi Điều gì đã xảy ra với các tập tin thiết bị midi của tôi?


Tôi đã làm việc trên một dự án cá nhân trong đó bao gồm phân tích một dòng nhị phân của dữ liệu midi từ một bộ điều khiển. Cách tôi đã làm nó đã được đọc từ /dev/dmmidi1. Cuối tuần, tôi đã nâng cấp từ Kubuntu 12.04 lên Kubuntu 14.04. Bây giờ, khi tôi cắm bộ điều khiển midi của mình, không có tệp thiết bị nào giống như các tệp tương ứng với bộ điều khiển của tôi.

Khi tôi chạy aplaymidi -l, đầu ra cho thấy thiết bị mà tôi mong đợi. Tại sao tôi không thấy tệp thiết bị?


2
2018-04-21 21:23


gốc
Các câu trả lời:


Các /dev/*midi* các tệp dành cho giao diện OSS, được coi là kế thừa. Rõ ràng, CONFIG_SND_OSSEMUL không được bật trong hạt nhân của bạn.

Bạn có nghĩa vụ phải sử dụng thư viện ALSA để nhận dữ liệu MIDI, nhưng bạn có thể đọc từ /dev/snd/midi*- -


2
2018-04-22 07:42