Câu hỏi Ubuntu 14.10 Khởi động rất chậm


Tôi đã cài đặt ubuntu 14.10 và khởi động chậm.

Tôi tìm kiếm trên web và tìm thấy một số nghiên cứu về kiểm tra dmesg, tôi đã làm như vậy và tôi phát hiện ra có một số vấn đề với Bluetooth của tôi và tôi đã giải quyết điều đó.

Nhưng như bạn có thể thấy ở mã có nhiều lỗi khác mà tôi không thể giải quyết được và tôi cần trợ giúp giải quyết chúng.

Nhật ký hiển thị ACPI ERROR

Lỗi chương trình cơ sở

và một số lỗi với nouveau.

[  15.927681] ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: yes post: no)
[  15.936316] acpi device:4d: registered as cooling_device9
[  15.971669] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  15.971674] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD01._BQC] (Node ffff880362066d48), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  15.971681] ACPI Warning: Evaluating _BQC failed (20140424/video-779)
[  16.104048] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input12
[  16.119451] audit: type=1400 audit(1427988997.424:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=504 comm="apparmor_parser"
[  16.119457] audit: type=1400 audit(1427988997.424:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=504 comm="apparmor_parser"
[  16.119460] audit: type=1400 audit(1427988997.424:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=504 comm="apparmor_parser"
[  16.119469] audit: type=1400 audit(1427988997.424:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=432 comm="apparmor_parser"
[  16.119474] audit: type=1400 audit(1427988997.424:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=432 comm="apparmor_parser"
[  16.119478] audit: type=1400 audit(1427988997.424:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=432 comm="apparmor_parser"
[  16.119488] audit: type=1400 audit(1427988997.424:8): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=501 comm="apparmor_parser"
[  16.119494] audit: type=1400 audit(1427988997.424:9): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=501 comm="apparmor_parser"
[  16.119498] audit: type=1400 audit(1427988997.424:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=501 comm="apparmor_parser"
[  16.235938] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.235944] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD01._BCM] (Node ffff880362066d70), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.235952] ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20140424/video-384)
[  16.312047] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.312053] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD02._BQC] (Node ffff880362066eb0), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.312060] ACPI Warning: Evaluating _BQC failed (20140424/video-779)
[  16.320074] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.320079] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD02._BCM] (Node ffff880362066ed8), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.320085] ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20140424/video-384)
[  16.336036] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.336041] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD03._BQC] (Node ffff88036206c050), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.336046] ACPI Warning: Evaluating _BQC failed (20140424/video-779)
[  16.344078] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.344083] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD03._BCM] (Node ffff88036206c078), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.344088] ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20140424/video-384)
[  16.360056] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.360061] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD04._BQC] (Node ffff88036206c1e0), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.360066] ACPI Warning: Evaluating _BQC failed (20140424/video-779)
[  16.368073] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.368078] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD04._BCM] (Node ffff88036206c208), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.368084] ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20140424/video-384)
[  16.384045] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.384050] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD05._BQC] (Node ffff88036206c370), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.384056] ACPI Warning: Evaluating _BQC failed (20140424/video-779)
[  16.392127] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.392132] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD05._BCM] (Node ffff88036206c398), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.392139] ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20140424/video-384)
[  16.416143] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.416149] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD06._BQC] (Node ffff88036206c500), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.416154] ACPI Warning: Evaluating _BQC failed (20140424/video-779)
[  16.424155] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.424159] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD06._BCM] (Node ffff88036206c528), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.424165] ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20140424/video-384)
[  16.444158] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.444163] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD07._BQC] (Node ffff88036206c690), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.444168] ACPI Warning: Evaluating _BQC failed (20140424/video-779)
[  16.452174] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BLVL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[  16.452179] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD07._BCM] (Node ffff88036206c6b8), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[  16.452185] ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20140424/video-384)
[  16.504323] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:4c/LNXVIDEO:00/input/input13
[  16.504439] [Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=1"if the current driver doesn't work.
[  16.504444] [Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=1"if the current driver doesn't work.
[  16.504448] [Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=1"if the current driver doesn't work.
[  16.504453] [Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=1"if the current driver doesn't work.
[  16.504458] [Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=1"if the current driver doesn't work.
[  16.514922] MXM: GUID detected in BIOS
[  16.514952] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20140424/nsarguments-95)
[  16.514962] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[  16.514979] checking generic (a0000000 7e9000) vs hw (a0000000 10000000)
[  16.514980] fb: switching to nouveaufb from EFI VGA
[  16.515005] Console: switching to colour dummy device 80x25
[  16.515217] nouveau [ DEVICE][0000:01:00.0] BOOT0 : 0x0e70d0a2
[  16.515219] nouveau [ DEVICE][0000:01:00.0] Chipset: GK107 (NVE7)
[  16.515220] nouveau [ DEVICE][0000:01:00.0] Family : NVE0
[  16.515236] nouveau [  VBIOS][0000:01:00.0] checking PRAMIN for image...
[  16.515241] nouveau [  VBIOS][0000:01:00.0] ... signature not found
[  16.515242] nouveau [  VBIOS][0000:01:00.0] checking PROM for image...
[  16.515299] nouveau [  VBIOS][0000:01:00.0] ... signature not found
[  16.515300] nouveau [  VBIOS][0000:01:00.0] checking ACPI for image...
[  16.769444] EXT4-fs (sda9): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[  16.997419] init: Error while reading from descriptor: Broken pipe
[  16.998725] init: failsafe main process (723) killed by TERM signal
[  17.208472] audit: type=1400 audit(1427988998.512:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=799 comm="apparmor_parser"
[  17.259568] init: avahi-cups-reload main process (838) terminated with status 1


[  19.038170] nouveau 0000:07:00.0: enabling device (0006 -> 0007)
[  19.038353] nouveau [ DEVICE][0000:07:00.0] BOOT0 : 0x0e70d0a2
[  19.038355] nouveau [ DEVICE][0000:07:00.0] Chipset: GK107 (NVE7)
[  19.038356] nouveau [ DEVICE][0000:07:00.0] Family : NVE0
[  19.038378] nouveau [  VBIOS][0000:07:00.0] checking PRAMIN for image...
[  19.038386] nouveau [  VBIOS][0000:07:00.0] ... signature not found
[  19.038387] nouveau [  VBIOS][0000:07:00.0] checking PROM for image...
[  19.108025] nouveau [  VBIOS][0000:07:00.0] ... appears to be valid
[  19.108026] nouveau [  VBIOS][0000:07:00.0] using image from PROM
[  19.108105] nouveau [  VBIOS][0000:07:00.0] BIT signature found
[  19.108107] nouveau [  VBIOS][0000:07:00.0] version 80.07.a8.00.32
[  19.108428] nouveau [ DEVINIT][0000:07:00.0] adaptor not initialised
[  19.108444] nouveau [  VBIOS][0000:07:00.0] running init tables
[  19.423949] nouveau 0000:07:00.0: irq 50 for MSI/MSI-X
[  19.423957] nouveau [   PMC][0000:07:00.0] MSI interrupts enabled
[  19.423998] nouveau [   PFB][0000:07:00.0] RAM type: GDDR5
[  19.423999] nouveau [   PFB][0000:07:00.0] RAM size: 2048 MiB
[  19.424000] nouveau [   PFB][0000:07:00.0]  ZCOMP: 0 tags
[  19.425914] nouveau [  VOLT][0000:07:00.0] GPU voltage: 600000uv
[  19.455486] nouveau [ PTHERM][0000:07:00.0] FAN control: none / external
[  19.455493] nouveau [ PTHERM][0000:07:00.0] fan management: automatic
[  19.455503] nouveau [ PTHERM][0000:07:00.0] internal sensor: yes
[  19.455534] nouveau [   CLK][0000:07:00.0] 07: core 405 MHz memory 810 MHz 
[  19.455587] nouveau [   CLK][0000:07:00.0] 0a: core 405-1097 MHz memory 1600 MHz 
[  19.455657] nouveau [   CLK][0000:07:00.0] 0f: core 405-1097 MHz memory 5400 MHz 
[  19.455794] nouveau [   CLK][0000:07:00.0] --: core 405 MHz memory 810 MHz 
[  19.488550] nouveau E[  PBUS][0000:07:00.0] MMIO write of 0x00000002 FAULT at 0x4188ac [ IBUS ]
[  19.488641] nouveau [   DRM] VRAM: 2048 MiB
[  19.488642] nouveau [   DRM] GART: 1048576 MiB
[  19.488644] nouveau [   DRM] TMDS table version 2.0
[  19.488645] nouveau [   DRM] DCB version 4.0
[  19.488647] nouveau [   DRM] DCB outp 01: 08011f82 00020010
[  19.488648] nouveau [   DRM] DCB outp 02: 02044f00 00000000
[  19.488649] nouveau [   DRM] DCB conn 01: 01000161
[  19.488650] nouveau [   DRM] DCB conn 04: 00000400
[  19.489720] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[  19.489721] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[  19.495906] nouveau [   DRM] MM: using COPY for buffer copies
[  19.495914] [drm] Initialized nouveau 1.1.2 20120801 for 0000:07:00.0 on minor 1
[  21.392326] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[  21.396146] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[  21.410315] systemd-logind[933]: Failed to start unit user@112.service: Unknown unit: user@112.service
[  21.410319] systemd-logind[933]: Failed to start user service: Unknown unit: user@112.service
[  21.412703] systemd-logind[933]: New session c1 of user lightdm.
[  21.412714] systemd-logind[933]: Linked /tmp/.X11-unix/X0 to /run/user/112/X11-display.
[  26.586321] systemd-logind[933]: Failed to start unit user@1000.service: Unknown unit: user@1000.service
[  26.586326] systemd-logind[933]: Failed to start user service: Unknown unit: user@1000.service

[  16.997419] init: Error while reading from descriptor: Broken pipe

Làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề Nouveau?


2
2018-04-02 16:31


gốc


GK107 có thể là GeForce 600 hoặc 710. Bạn có phần cứng nào? Và đầu ra của nvidia-settings --version? - Fabby
Tôi có Nvidia GeForce GT755M. Tôi đã cài đặt ubuntu 15.04 để xem nó có tạo ra sự khác biệt nào không. Nó thực sự đã giúp, với ít lỗi trong báo cáo dmesg và boottime được cải thiện nhưng vẫn xuất hiện màn hình pruple trong một thời gian trước khi khởi động. Kết quả là phiên bản 346.47 @Fabby - Maiwand
Làm cách nào bạn cài đặt 346.47? org-edgers. nếu có, hãy thử 349.12... - Fabby
Tôi đã cài đặt nó từ trình điều khiển bổ sung. Tôi đã cài đặt phiên bản thử nghiệm. Các vấn đề đồ họa dường như đã được giải quyết nhưng vấn đề ACPI vẫn còn đó @Fabby - Maiwand


Các câu trả lời:


Đối với trình điều khiển đồ họa, cài đặt phiên bản 349.12 (phiên bản mới nhất tại thời điểm viết bài này)

Đối với các "lỗi" ACPI, chúng chỉ là cảnh báo rằng BIOS của bạn không tuân theo tiêu chuẩn ACPI, vì vậy:

 1. Nâng cấp BIOS của bạn lên phiên bản mới nhất và xem liệu sự cố này có biến mất hay không.
 2. Nếu sự cố không biến mất sau khi nâng cấp BIOS, hãy liên hệ với nhà cung cấp phần cứng của bạn với "lỗi" bạn nhận được và giúp họ giải quyết vấn đề và quay lại bước 1 ... ;-)
 3. Làm xong! > :)

1
2018-04-06 17:04Đừng cảm ơn tôi! ;-) Nếu bạn thích câu trả lời của tôi, chỉ cần nhấp vào màu xám nhỏ  dưới "0" bây giờ biến nó thành màu xanh lá cây đẹp. Nếu bạn không thích câu trả lời của tôi, hãy nhấp vào mũi tên xuống màu xám nhỏ bên dưới số 0 và nếu bạn có thật không giống như câu trả lời của tôi, nhấp vào dấu kiểm màu xám nhỏ và mũi tên lên nhỏ ... Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, hãy truy cập askubuntu.com/questions/ask - Fabby
Tôi đã cập nhật phiên bản BIOS của mình lên phiên bản mới nhất. Grub đã biến mất nhưng giờ thì thời gian khởi động của Windows 8.1 đã được cải thiện rất nhiều. Tôi khởi động trong 5 giây. Tôi có nên khởi động từ USB trực tiếp và chạy Bootrepair để đưa GRUB trở lại không? @Fabby - Maiwand
Đó sẽ là một câu hỏi mới, nhưng câu trả lời đã được xử lý đây cho hệ thống UEFI. Vui lòng chấp nhận câu trả lời vì nó giải quyết câu hỏi ban đầu của bạn. - Fabby
Tôi ước tôi có thể chấp nhận một nửa :) Nó giải quyết được lỗi đồ họa nhưng thời gian khởi động vẫn chậm: / - Maiwand
Tôi đã có một giải pháp cho điều đó: chỉnh sửa câu hỏi của bạn, xóa nội dung khởi động, chấp nhận câu trả lời này và đặt một câu hỏi mới chỉ là về công cụ khởi động. Bạn nên đặt một câu hỏi để bạn có thể nhận được một câu trả lời. Và mẹo để khởi động chậm: cài đặt bootchart và đăng hình ảnh khởi động được tạo ra trong câu hỏi mới của bạn! ;-) - Fabby