Câu hỏi Sự cố khi cấu hình VNC trên AWS Ubuntu amd64 (ami-9eaa1cf6) qua Win 8 TightVNC


Chú ý: Ở dưới cùng của câu hỏi này tôi đã nối thêm một số chi tiết tôi đã tìm thấy rằng tôi nghĩ là manh mối về vấn đề cơ bản.

Tôi bắt đầu với một phiên bản sạch của Ubuntu 14.04 AMI và lấy các bước sau cố gắng kết nối qua TightVNC Viewer trên Windows 8.1:

 1. sudo apt-get update
 2. sudo apt-get install ubuntu-desktop
 3. sudo apt-get install vnc4server
 4. vncserver
 5. Đã nhập mật khẩu VNC
 6. vncserver -kill :1
 7. nano .vnc/xstartup
 8. Bỏ ghi chú 2 dòng cho một "máy tính để bàn thông thường"
 9. thêm sh để dòng đọc exec sh /etc/X11/xinit/xinitrc
 10. đã lưu tệp
 11. đã khởi động lại, kết nối lại PuTTY
 12. đã nhập vncserver; nó cho biết nó đã phóng thành công VNC trên màn hình: 1
 13. Đã cố gắng kết nối với VNC qua 127.0.0.1:9000 - - thất bại
 14. Đã cố gắng kết nối với VNC qua 127.0.0.1::9000- - thất bại
 15. Đã cố kết nối với VNC qua DNS công cộng: 5901 - thất bại
 16. Đã cố kết nối với VNC qua DNS công cộng :: 5901 - thất bại
 17. Đã cố gắng kết nối với VNC qua IP công cộng: 5901 - thất bại
 18. Đã cố gắng kết nối với VNC qua IP công cộng :: 5901 - thất bại
 19. Đã cố kết nối với VNC qua DNS công cộng không có cổng cụ thể - thất bại
 20. Đã cố gắng kết nối với VNC qua IP công cộng không có cổng cụ thể - thất bại
 21. Đã cố kết nối với VNC qua DNS công cộng :: 5902 - thất bại
 22. Đã cố kết nối với VNC qua DNS công cộng :: 1 - thất bại
 23. Kiểm tra nhật ký, thấy rằng một số xfonts bị thiếu, cài đặt chúng
 24. Đã giết vncserver
 25. khởi động lại, kết nối lại qua PuTTY, khởi động lại VNC
 26. Lặp lại các bước 13-22 với cùng kết quả
 27. Đã thử một đề xuất mà tôi đã tìm cách thay đổi x-manager-window & đến gnome-session & trong xstartup
 28. đã khởi động lại, vẫn không thể kết nối

Của tôi xstartup tập tin bây giờ trông như thế này:

#!/bin/sh

# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec sh /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#x-window-manager &
gnome-session &

và nhật ký của tôi trông như sau:

Xvnc Free Edition 4.1.1 - built Jan 14 2013 22:28:40
Copyright (C) 2002-2005 RealVNC Ltd.
See http://www.realvnc.com for information on VNC.
Underlying X server release 40300000, The XFree86 Project, Inc


Sun Nov 30 15:03:35 2014
 vncext:   VNC extension running!
 vncext:   Listening for VNC connections on port 5901
 vncext:   created VNC server for screen 0
error opening security policy file /etc/X11/xserver/SecurityPolicy

Tôi đã kiểm tra ufw nhưng trạng thái không hoạt động, vì vậy đó không phải là vấn đề.

Nếu tôi sử dụng tightvncserver thay vì vncserver sau đó tôi nhận được các lỗi tương tự, nhưng nhật ký cho biết:

30/11/14 16:55:37 Xvnc version TightVNC-1.3.9
30/11/14 16:55:37 Copyright (C) 2000-2007 TightVNC Group
30/11/14 16:55:37 Copyright (C) 1999 AT&T Laboratories Cambridge
30/11/14 16:55:37 All Rights Reserved.
30/11/14 16:55:37 See http://www.tightvnc.com/ for information on TightVNC
30/11/14 16:55:37 Desktop name 'X' (ip-172-31-57-160:1)
30/11/14 16:55:37 Protocol versions supported: 3.3, 3.7, 3.8, 3.7t, 3.8t
30/11/14 16:55:37 Listening for VNC connections on TCP port 5901

enter image description here

Tôi cũng thấy rằng - mặc dù thực tế là ufw tắt và tôi có cài đặt bảo mật mặc định cho phiên bản AWS EC2 này - cổng này dường như bị chặn, theo công cụ này: http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ . Tôi đã nhập một iptables lệnh để mở nó, nhưng vẫn không có may mắn cho đến nay.


2
2017-11-30 14:52


gốc
Các câu trả lời:


Cuối cùng tôi đã làm việc này.

Ngoài việc đảm bảo rằng Nhóm bảo mật AWS cho phép tất cả các cổng có liên quan, tôi đã thực hiện các thay đổi sau đối với PuTTY (ứng dụng khách SSH của Windows):

 1. Bật X11 Chuyển tiếp trong PuTTY Configuration -> Connection -> SSH -> X11
 2. Thiết lập chuyển tiếp cổng trong PuTTY Configuration -> Connection -> SSH -> Tunnels cho 5901

sau đó tôi có thể kết nối với Trình xem VNC được đặt thành localhost::5901.


1
2017-11-30 22:55