Câu hỏi boot bị treo tại các điểm khác nhau


Không chắc chắn làm thế nào hoặc tại sao, nhưng đã có thể khởi động sau thời gian n'th.

Tôi đã cập nhật /etc/default/grub để loại bỏ "yên tĩnh" và "giật gân" và sau đó chạy sudo update-grub và reboot. Khởi động bị treo trên:

Starting Network Manager Script Dispatcher Service...

Có một số kết quả google, nhưng không có gì tôi thấy cụ thể cho Ubuntu và có liên quan.

Xem thêm:

Ubuntu 16.10 đóng băng khi khởi động

Nâng cấp từ Ubuntu 14.04 lên Ubuntu 14.10 Network-Manager không khởi động được khi khởi động


2
2018-04-08 07:24


gốc
Các câu trả lời: