Câu hỏi Cài đặt trình điều khiển cp210x cho bộ thu GPS


Tôi đang cố gắng vô ích để gắn một bộ ghi log GPS G-Log 760 trên một hệ thống đang chạy Xubuntu 16.04.

Theo hướng dẫn sử dụng GPSBabel, thiết bị này có thể truy cập thông qua một cái gì đó như:

gpsbabel -t -w -i mtk,erase -f /dev/ttyUSB0 -o gpx -F out.gpx

Nhưng nó không hiệu quả vì thiết bị 'ttyUSB0' không tồn tại.

Tôi phải làm gì để làm cho nó xuất hiện?

Thiết bị được gửi kèm theo liên kết tới mã nguồn cho trình điều khiển cp210x và các hướng dẫn sau:

Ubuntu:
1. make ( your cp210x driver )
2. cp cp210x.ko to /lib/modules/<kernel-version>/kernel/drivers/usb/serial
3. insmod /lib/modules/<kernel-version/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko
4. insmod cp210x.ko

Tôi không biết phiên bản hạt nhân chính xác của mình, nhưng tôi vẫn gõ 'make' trong thư mục chứa nguồn và nhận được trong số những người khác thông báo sau:

make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.4.0-34-generic'

Vì vậy, tôi đã kiểm tra thư mục '/lib/modules/4.4.0-34-generic/drivers/usb/serial' giả định rằng đây là phiên bản hạt nhân cần thiết và phát hiện ra rằng tệp 'cp210x.ko' đã tồn tại.

Do đó, tôi chỉ thực hiện các lệnh 'insmod' 2mà không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.

DMESG chứa các dòng sau:

[ 9260.793858] usb 3-3.3: New USB device found, idVendor=0e8d, idProduct=3329
[ 9260.793867] usb 3-3.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=0
[ 9260.793872] usb 3-3.3: Product: GPS Receiver
[ 9260.793877] usb 3-3.3: Manufacturer: MTK

LSUSB -v:

Bus 003 Device 008: ID 0e8d:3329 MediaTek Inc. Qstarz BT-Q1000XT
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      2 Communications
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x0e8d MediaTek Inc.
 idProduct     0x3329 Qstarz BT-Q1000XT
 bcdDevice      1.00
 iManufacturer      3 MTK
 iProduct        4 GPS Receiver
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      67
  bNumInterfaces     2
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0x80
   (Bus Powered)
  MaxPower       500mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    10 CDC Data
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       1 GPS COM(data_if)
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
  Interface Descriptor:
   bLength        28
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     2 Communications
   bInterfaceSubClass   2 Abstract (modem)
   bInterfaceProtocol   1 AT-commands (v.25ter)
   iInterface       2 GPS COM(comm_if)
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
Device Status:   0x0000
 (Bus Powered)

2
2017-08-16 23:40


gốc


Tôi đã xem qua câu hỏi này khi tôi có một vấn đề tương tự; nếu đây vẫn là vấn đề với bạn, bạn có thể muốn xem giải pháp tôi tìm thấy. - Calrion


Các câu trả lời: