Câu hỏi Làm thế nào để mở rộng kích thước bộ đệm mạng trong Ubuntu?


Làm thế nào để mở rộng kích thước bộ đệm mạng trong Ubuntu? Tôi muốn thực hiện một số chuyển tập tin với độ trễ thấp và tôi muốn thử nó làm tăng kích thước bộ đệm mạng. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?


2
2018-06-30 00:57


gốc
Các câu trả lời: